Noční můra: Příznaky a léčba

Published:

Noční můra je porucha spánku, která může významně ovlivnit kvalitu života jedince. Tento stav se vyznačuje častými, živými a znepokojivými sny a často způsobuje, že se postižení po probuzení cítí vyčerpaní a úzkostní. V tomto příspěvku na blogu se budeme podrobně zabývat příčinami, příznaky a možnostmi léčby poruchy nočních můr, abychom lépe porozuměli jejímu vztahu k poruchám duševního zdraví a posttraumatické stresové poruše.

Vzhledem k tomu, že zkoumáme složitosti nočních můr v souvislosti s duševním zdravím a posttraumatickou stresovou poruchou, poskytne tento příspěvek na blogu vhled do možných příčin těchto znepokojivých snů a jejich dopadu na celkovou psychickou pohodu. Dále se budeme zabývat diagnostickými kritérii, která zdravotníci používají k přesnému rozpoznání poruchy nočních můr u pacientů.

Kromě zkoumání nefarmakologických intervencí, jako je terapie nácvikem představ (IRT) a psychoterapeutické techniky zaměřené na zlepšení kvality spánku, se budeme zabývat také různými léky předepisovanými k léčbě poruch nočních můr. Nakonec naši diskusi zakončíme přehledem prognóz pro jedince žijící s tímto náročným stavem.

porucha noční můry

Porozumění poruše nočních můr

Noční můra, známá také jako úzkostná porucha ze snů, je vzorec opakovaných děsivých a živých snů, které způsobují značné potíže nebo zhoršují fungování. Tento stav nastává, když se člověku často zdají noční můry, které narušují jeho spánek, náladu a/nebo denní fungování. Může postihnout kohokoli, včetně dětí a dospělých.

Příčiny poruchy nočních můr

Přesné příčiny poruch nočních můr zůstávají nejasné, ale mohou být spojeny s řadou prvků, jako jsou životní stresory, traumatické události nebo dokonce určité zdravotní problémy. Někteří vědci se domnívají, že k výskytu rušivých snů může přispívat neschopnost mozku potlačit nežádoucí myšlenky během spánku.

Rizikové faktory pro vznik onemocnění

 • Poruchy duševního zdraví: Osoby s duševními poruchami, jako je deprese nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD), mohou být náchylnější k chronickým nočním můrám.
 • Spánková deprivace: Nedostatek dostatečného regeneračního spánku v důsledku špatných spánkových návyků nebo základního onemocnění, jako je syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS), může zvýšit riziko vzniku tohoto typu poruchy spánku.
 • Trauma: U lidí, kteří v životě zažili trauma, se v důsledku toho mohou opakovaně objevovat noční můry.
 • Rodinná predispozice: Je možné, že existuje určitá genetická složka, která určuje náchylnost k rozvoji poruch nočních můr, protože rodinní příslušníci často sdílejí podobné vzorce, pokud jde o četnost a závažnost těchto nočních příhod.

Aby bylo možné lépe pochopit, jak porucha noční můry ovlivňuje životy jednotlivců, a určit účinné možnosti léčby přizpůsobené konkrétně potřebám a okolnostem každého postiženého, hraje zásadní roli včasné rozpoznání. Americká psychiatrická asociace stanovila specifická kritéria pro diagnostiku poruchy nočních můr, která zahrnují přítomnost dobře zapamatovatelných snů, které způsobují významné potíže nebo zhoršení v sociální, profesní nebo jiné důležité oblasti fungování.

Léčba poruchy nočních můr může zahrnovat kombinaci terapií a intervencí, jako je kognitivně-behaviorální terapie (CBT), terapie nácvikem představ (IRT), terapie přepisováním, a dokonce i léky, jako jsou antidepresiva nebo benzodiazepiny, v závislosti na závažnosti stavu jedince a jeho reakci na zvolené léčebné postupy. Dodržování správné spánkové hygieny a praktikování relaxačních technik by navíc mohlo pomoci zlepšit celkovou kvalitu života osob žijících s tímto vysilujícím problémem tím, že sníží četnost a intenzitu rušivých nočních vidin, což v konečném důsledku časem povede k lepšímu fungování během dne a emoční pohodě.

Souvislost mezi nočními můrami a duševními poruchami

Noční můra může mít významný dopad na duševní zdraví jedince i na duševní pohodu jeho rodinných příslušníků. Časté noční můry mohou zhoršovat stávající poruchy duševního zdraví a vést ke zvýšené úzkosti, depresi nebo jiným poruchám nálady. Kromě toho může mít dítě s poruchou nočních můr za následek výrazné narušení spánku a trápení rodičů a pečovatelů.

Dopad na pohodu rodičů

 • Spánková deprivace: Když se dětem často zdají noční můry, často to naruší spánkový režim celé domácnosti. To může mít za následek, že se dítě i jeho rodiče cítí během dne unavení.
 • Úzkost a stres: Neustálé obavy o blaho dítěte v nočních hodinách mohou přispívat ke zvýšené míře stresu a úzkosti členů rodiny.
 • Problémy s duševním zdravím: Chronický nedostatek regeneračního spánku v kombinaci s neustálými obavami o stav dítěte může u některých rodičů nebo pečovatelů vyvolat nebo zhoršit již existující problémy s duševním zdravím.

Pro podporu zdravých spánkových návyků všech zúčastněných by rodiny měly zvážit vyhledání odborné pomoci kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče specializujícího se na spánkovou medicínu.

Vztah mezi PTSD a poruchami nočních můr

Výskyt posttraumatické stresové poruchy může souviset s opakovanými nočními můrami, které mohou vést k rozvoji poruchy nočních můr. APA uvádí, že jedinci, kteří prožívají PTSD, mají tendenci mít intenzivnější, nezapomenutelné sny, které často souvisejí s prožitým traumatem. Tyto noční můry spojené s PTSD mohou být obzvláště obtěžující a mohou přispět k rozvoji poruchy nočních můr.

Je však nutné si uvědomit, že ne každý, kdo trpí poruchou noční můry, má posttraumatickou stresovou poruchu. Ačkoli oba stavy mají společné příznaky, jako jsou rušivé sny a výrazné potíže během spánku, jedná se o samostatné duševní poruchy s odlišnými diagnostickými kritérii a léčebnými přístupy.

V případech, kdy jsou časté noční můry přímo spojeny s traumatem v anamnéze nebo diagnózou posttraumatické stresové poruchy, mohou být při řešení základních problémů, které přispívají k těmto nočním poruchám, prospěšné specializované terapeutické intervence, jako je expoziční terapie nebo kognitivně-behaviorální terapie (KBT).

Pokud máte podezření, že by vaše opakující se noční můry mohly souviset s traumatickými událostmi z minulosti, nebo pokud se kvůli přetrvávajícím zlým snům obáváte o své duševní zdraví, neváhejte vyhledat pomoc kvalifikovaného zdravotníka, který má zkušenosti s léčbou poruch spánku i duševních poruch. Včasná intervence může hrát zásadní roli při zlepšování celkové pohody tím, že poskytne na míru šité strategie pro zvládání každodenních životních stresorů i nočních obav spojených s chronickými nočními můrami.

Spouštěče nočních můr

Noční můry mohou mít různé příčiny, včetně stresu, léků, setkání s traumatem a psychických problémů. Zde je několik podrobností o každém z nich:

Spouštěče vyvolané stresem

K nárůstu živých snů a nočních můr mohou přispět stresové situace, jako je pracovní tlak, problémy ve vztahu nebo velké životní změny. Zvládání stresu pomocí relaxačních technik, jako je meditace nebo fyzická aktivita, může pomoci zvládnout chronické noční můry.

Léky ovlivňující noční můry

Některé léky, například antidepresiva, léky na krevní tlak a léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby, mohou způsobovat rušivé sny. Před úpravou léků se poraďte se svým lékařem.

Zážitky spojené s traumatem, které vyvolávají noční děsy

Opakující se noční můry mohou být důsledkem fyzického napadení, sexuálního zneužívání, nehod nebo jiných typů traumat. I minulé traumatické zážitky mohou být příčinou častých nočních můr.

Poruchy duševního zdraví a jejich vliv na spánek

Deprese, úzkost nebo bipolární onemocnění mohou zhoršovat problémy se spánkem a zvyšovat pravděpodobnost živých snů a chronických nočních můr. Vyhledání odborné pomoci je pro účinné zvládání těchto příznaků zásadní.

Faktory životního stylu přispívající ke vzniku nočních můr

 • Špatné spánkové návyky: Nepravidelný spánkový režim nebo špatný režim před spaním mohou narušit normální spánkový režim a přispět k občasným epizodám nočních můr.
 • Konzumace alkoholu: Bylo prokázáno, že pití alkoholu před spaním vyvolává noční můry, protože ovlivňuje REM spánek - fázi, kdy se většinou zdají sny.
 • Vnější vlivy: U některých lidí mohou vyvolat znepokojivé sny také strašidelné knihy, filmy nebo jiné formy médií konzumované před spaním.
 • Spánková apnoe: Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS) je zdravotní stav, který způsobuje přerušované dýchání během spánku; toto přerušení proudění vzduchu může potenciálně vést ke zvýšenému výskytu živých snů a nočních děsů.

Diagnostika poruchy nočních můr

Diagnostika poruchy nočních můr nezahrnuje žádné specifické lékařské testy - místo toho se diagnóza opírá o pečlivé hodnocení zdravotnickými pracovníky na základě hlášené frekvence příznaků, závažnosti dopadu na každodenní aktivity a celkové pohody jedinců, kteří zažívají opakované děsivé noční vize.

Kritéria pro diagnostiku poruchy nočních můr

DSM-5 Americké psychiatrické asociace uvádí kritéria pro diagnostiku poruchy nočních můr. Podle těchto pokynů musí jedinec zažívat opakované výskyty dobře zapamatovatelných snů, které se obvykle týkají ohrožení přežití nebo bezpečnosti. Tyto noční můry by měly způsobovat klinicky významné potíže nebo zhoršení v sociální, pracovní nebo jiné důležité oblasti fungování.

 • Časté noční můry, které se vyskytují alespoň jednou týdně po delší dobu.
 • Noční můry způsobující výrazné potíže během bdění, jako jsou poruchy nálady a nadměrná ospalost během dne.
 • Nebylo prokázáno, že by noční můry způsobovala jiná duševní porucha.
 • Užívání léků nebo látek nemůže vysvětlit výskyt nočních můr.

Úloha zdravotnických pracovníků při identifikaci problému

Pro přesnou diagnostiku poruch noční můry je zásadní důkladné posouzení kvalifikovaným zdravotníkem. To může zahrnovat:

 1. Historie spánku: Podrobný popis pacientových spánkových návyků, včetně doby spánku, délky, kvality, načasování, frekvence, probouzení během nočních epizod, přítomnosti či nepřítomnosti živých snů atd.
 2. Anamnéza: Komplexní přehled zdravotního stavu pacienta, léků a dalších faktorů, které mohou přispívat k problémům se spánkem nebo nočním můrám.
 3. Hodnocení duševního zdraví: Posouzení, zda se nejedná o základní duševní poruchy, jako je úzkost, deprese nebo posttraumatická stresová porucha (PTSD), které by mohly přispívat k opakujícím se nočním můrám.

V některých případech mohou zdravotníci také doporučit odeslání ke specialistovi na spánkovou medicínu za účelem dalšího vyšetření a léčby. To může zahrnovat pobyt přes noc ve spánkové laboratoři, kde jsou pacienti během spánku sledováni pomocí různých diagnostických nástrojů, jako je polysomnografie (PSG), test mnohonásobné latence spánku (MSLT) atd., aby se vyloučily další možné příčiny poruch spánku, jako je syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSAS).

Léčba poruchy noční můry často vyžaduje mnohostranný přístup zahrnující farmakologické i nefarmakologické intervence přizpůsobené individuálním potřebám a okolnostem. Včasné rozpoznání a vhodná intervence mohou pomoci zmírnit obtěžující noční příhody a zlepšit celkovou kvalitu života postižených jedinců i jejich rodinných příslušníků.

Nefarmakologická léčba poruchy nočních můr

Noční můra může být skutečnou noční můrou, ale existuje nefarmakologická léčba, která pomáhá zvládat její příznaky. Tyto léčebné postupy se zaměřují na řešení základních příčin nočních můr a zlepšení kvality spánku, aniž by se spoléhaly na léky.

Imagery Rehearsal Therapy

Terapie nácvikem představ (IRT) je doporučována Americkou akademií spánkové medicíny pro dospělé trpící poruchou nočních můr. Tato technika spočívá v přepsání scénáře opakujících se nočních můr do pozitivnějších scénářů v bdělém stavu, aby se staly méně hrozivými během skutečného snění. Tímto způsobem IRT pomáhá časem snížit intenzitu i výskyt.

 • Vytvořte novou verzi své noční můry s pozitivním nebo neutrálním výsledkem.
 • Vizualizujte si tento nový scénář podrobně během bdění.
 • Pravidelné cvičení pro zvýšení efektivity

Hypnóza a progresivní hluboká svalová relaxace

Kromě IRT patří mezi další nefarmakologické možnosti léčby hypnóza a techniky progresivní hluboké svalové relaxace. Bylo prokázáno, že hypnóza je účinná při snižování nočních můr, protože pomáhá jedincům získat přístup k jejich podvědomí a změnit negativní myšlenkové vzorce, které mohou přispívat k rušivým snům.

Hypnoterapeutická sezení vedená vyškolenými odborníky vás mohou provést relaxačními cvičeními určenými speciálně pro léčbu poruch spánku, jako jsou noční můry.

Další technikou, která může pomoci zlepšit kvalitu spánku a snížit výskyt nočních můr, je progresivní hluboká svalová relaxace. Tato metoda spočívá v systematickém napínání a uvolňování různých svalových skupin v celém těle, což podporuje pocit klidu a uvolnění.

 • Začněte u nohou a postupujte nahoru k hlavě.
 • Každou svalovou skupinu napněte asi na pět sekund a pak uvolněte.
 • Soustřeďte se na pocit uvolnění při uvolňování napětí v jednotlivých oblastech.

Hypnózu i progresivní hlubokou svalovou relaxaci lze praktikovat samostatně nebo ve spojení s dalšími léčebnými postupy, jako je IRT, a vytvořit tak komplexní přístup ke zvládání příznaků poruchy noční můry.

Kognitivně-behaviorální terapie a postupy spánkové hygieny

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT), která se často používá při léčbě duševních poruch, se ukázala jako slibná i při řešení poruchy nočních můr, protože pomáhá jedincům identifikovat negativní myšlenkové vzorce, které přispívají k jejich častým nočním můrám. CBT může zahrnovat techniky, jako je expoziční terapie nebo přepisovací terapie.

Dodržování správné spánkové hygieny je zásadní pro každého, kdo má problémy se spánkem, včetně těch, kteří trpí poruchou nočních můr. Zavedení pravidelného režimu před spaním, vytvoření příjemného prostředí pro spánek, vyvarování se kofeinu v době před spaním a omezení času stráveného u obrazovky před spaním jsou způsoby, jak podpořit lepší kvalitu spánku a případně snížit výskyt rušivých snů.

Léky pro zvládání poruchy nočních můr

Pokud nefarmakologické postupy nepřinášejí dostatečnou úlevu, mohou poskytovatelé zdravotní péče zvážit předepsání léků, které pomohou zvládnout příznaky noční můry. Mezi běžně užívané léky patří antidepresiva, antipsychotika a benzodiazepiny. Před zahájením jakéhokoli nového režimu užívání léků je však nezbytné probrat s lékaři možné vedlejší účinky a rizika, protože reakce každého člověka se liší v závislosti na individuálních faktorech, jako je věk, anamnéza a další souběžně prováděná léčba.

Antidepresiva v léčbě poruch nočních můr

Bylo zjištěno, že antidepresiva účinně snižují četnost a intenzitu nočních můr spojených s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD). Jedním z běžných příkladů je Prazosin, alfa-blokátor, který se primárně používá k léčbě vysokého krevního tlaku, ale ukázal se jako slibný při léčbě nočních můr spojených s PTSD. Působí tak, že blokuje určité receptory v mozku, které jsou zodpovědné za vznik rušivých snů. Tyto léky by však měly být předepisovány opatrně kvůli možným nežádoucím účinkům, jako jsou závratě nebo nízký krevní tlak.

Rizika spojená s užíváním léků

Některé léky sice mohou pomoci účinně zvládat poruchy noční můry, ale zároveň s sebou nesou potenciální rizika a vedlejší účinky. Například:

 • Benzodiazepiny, které jsou někdy předepisovány ke snížení úzkosti nebo zlepšení kvality spánku, mohou při dlouhodobém užívání vyvolat návyk. Dlouhodobé užívání však může vést k problémům se závislostí nebo návykem.
 • Antipsychotické léky: Tyto silné léky sice pomáhají některým pacientům, kteří trpí chronickými nočními můrami souvisejícími s duševními poruchami, jako je schizofrenie nebo bipolární onemocnění, ale nesou s sebou riziko významných vedlejších účinků, jako je přibývání na váze nebo metabolické změny.
 • Antidepresiva: Tyto léky jsou sice účinné při léčbě některých případů poruchy noční můry, ale mohou způsobovat vedlejší účinky, jako je nevolnost, závratě nebo sexuální dysfunkce. Mohou se také vzájemně ovlivňovat s jinými léky nebo zhoršovat některé zdravotní potíže.

Při hledání nejvhodnějšího léku a dávkování pro konkrétní situace je nezbytné úzce spolupracovat s poskytovateli zdravotní péče. Pravidelné kontroly jsou nezbytné pro sledování pokroku a případnou úpravu léčby.

Alternativní léky a doplňky stravy

Kromě tradiční farmaceutické léčby roste zájem o alternativní možnosti, jako je například CBD olej. CBD (kanabidiol) je nepsychoaktivní sloučenina získaná z rostliny konopí, která vykazuje potenciální přínosy při různých poruchách spánku, včetně nočních můr. Předběžný výzkum naznačuje, že CBD může pomoci zlepšit kvalitu spánku snížením hladiny úzkosti nebo modulací přirozeného cyklu spánku a bdění v těle. Je však zapotřebí provést rozsáhlejší studie, než ji bude možné doporučit jako standardní možnost léčby poruch vyvolaných nočními můrami.

Doplňky stravy s melatoninem byly také zkoumány jako doplňková terapie pro zvládání nočních můr souvisejících s posttraumatickou stresovou poruchou nebo jinými duševními poruchami, protože hrají roli při regulaci normálního spánkového režimu. Je třeba dalšího zkoumání, aby se určila jeho účinnost a bezpečnost při použití k tomuto konkrétnímu účelu.

Prognóza a dlouhodobá léčba poruchy nočních můr

Prognóza osob s poruchou noční můry se liší v závislosti na faktorech, jako je závažnost, četnost, základní příčiny a reakce na léčbu. Někteří se mohou zotavit bez zásahu, zatímco jiní potřebují trvalou podporu.

Faktory ovlivňující prognózu

 • Závažnost: Intenzivní nebo rušivé sny mohou ztížit překonání poruchy nočních můr.
 • Frekvence: Chronické noční můry jsou náročnější na zvládnutí než ty občasné.
 • Základní příčiny: Identifikace a řešení spouštěcích nebo přispívajících faktorů může zlepšit výsledky léčby. Patří sem duševní poruchy, jako je posttraumatická stresová porucha, poruchy spánku nebo zdravotní potíže, které vyvolávají noční můry.
 • Reakce na léčbu: Reakce na různé léčebné postupy hraje zásadní roli při určování prognózy. Někteří mohou najít úlevu pomocí nefarmakologických metod, jako je terapie nácvikem představ (IRT), zatímco jiní mohou potřebovat léky.

Význam včasné intervence

Včasné rozpoznání a léčba šitá na míru jsou pro zvládnutí poruchy noční můry klíčové. Neléčená porucha může vést k nedostatku spánku, poruchám nálady a negativnímu dopadu na každodenní život. Včasné vyhledání pomoci zvyšuje šance na úspěšnou léčbu a předchází možným následkům.

Pro vypracování účinného léčebného plánu je zásadní spolupráce s odborníky na zdravotní péči, jako jsou specialisté na spánkovou medicínu nebo poskytovatelé péče o duševní zdraví. Ti vám pomohou prozkoumat různé terapeutické možnosti, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT), expoziční terapie, terapie přepisováním nebo v případě potřeby terapie rozhovorem.

Při zvládání poruchy noční můry hraje zásadní roli podpora rodiny a přátel. Podpora otevřené komunikace o zážitcích a pocitech spojených s nočními můrami může pomoci vytvořit podpůrné prostředí pro zotavení.

Udržování správné spánkové hygieny, jako je zavedení pravidelného režimu před spaním, vytvoření příjemného prostředí pro spánek, vyhýbání se stimulujícím látkám v době před spaním a provádění relaxačních technik před spaním, jsou důležitými aspekty dlouhodobé léčby pro osoby trpící poruchou noční můry.

Časté dotazy týkající se poruchy nočních můr

Noční můry a duševní zdraví

Noční můry mohou být spojeny s úzkostnými poruchami, depresí a posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), což přispívá k jejich četnosti a intenzitě. Přečtěte si více o souvislostech mezi nočními můrami a duševním zdravím.

Noční můra je skutečná

Noční můra je skutečná porucha spánku, kterou uznávají lékaři a která způsobuje významné potíže nebo zhoršení každodenního života. Další informace o poruše nočních můr.

Prevalence poruchy nočních můr

Noční můry postihují 2-6 % dospělých a jsou častější u dětí, přičemž až 50 % z nich má občasné noční můry a 10-30 % trpí chronickými nočními můrami. Přečtěte si více informací o výskytu poruchy nočních můr.

Porucha nočních můr v DSM-5

Noční můry jsou v DSM-5 zařazeny do kategorie "Poruchy spánku a bdění: Noční můry jsou zařazeny do kategorie "Parasomnie - porucha nočních můr". Další informace o kritériích DSM-5 pro poruchu nočních můr.

Závěr

Nedovolte, aby vás noční můry pronásledovaly ve spánku - vyhledejte pomoc odborníka a zlepšete své duševní zdraví a kvalitu života.

Stres a některé léky mohou vyvolat poruchu noční můry, která se často vyskytuje současně s jinými duševními poruchami, jako je posttraumatická stresová porucha.

Přesné hlášení příznaků je zásadní pro diagnózu a léčbu, která může zahrnovat nefarmakologické možnosti, jako je terapie nácvikem představ nebo medikace, například antidepresiva.

Získejte klidný spánek, který potřebujete, abyste mohli prospívat, díky správné péči a podpoře při poruše noční můry.

Pamatujte, že zvládání noční můry je klíčem k udržení dobrého duševního zdraví.

Další informace o poruše noční můry a možnostech její léčby naleznete v těchto důvěryhodných zdrojích:

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?