Všeobecné obchodní podmínky pro používání webových stránek a Všeobecné obchodní podmínky společnosti Cibdol BV (VOP)

Udělejte si prosím čas a přečtěte si naše Všeobecné obchodní podmínky týkající se užívání těchto webových stránek a Všeobecné obchodní podmínky (také jako "VOP") společnosti Cibdol BV (dále jako "Cibdol" nebo "my"). Tyto VOP obsahují informace, které jsou pro Vás jako uživatele našich webových stránek a jako kupujícího našich produktů důležité a vztahují se na všechny produkty používané nebo zakoupené na našich webových stránkách. Tyto webové stránky a veškeré související služby jsou výslovně podmíněny přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek. Používáním našich webových stránek, zakoupením produktů nebo využitím jakékoli z našich služeb automaticky přijímáte tyto VOP, včetně jakýchkoli budoucích změn, které budou zveřejněny na našich webových stránkách nebo oznámeny jakýmkoli jiným způsobem. Cibdol nabízí přístup na tyto webové stránky a své produkty a služby výhradně na základě Vašeho souhlasu s podmínkami. Pokud nesouhlasíte s VOP, nejste oprávněni využívat naše webové stránky nebo služby, ani získat naše produkty. Případné nesrovnalosti ve výkladu těchto VOP nesmí být použity proti Cibdolu.

1. Použitelnost Všeobecných obchodních podmínek (VOP)

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro používání webových stránek Cibdol (cibdol.com a jakékoli související subdomény: „webová stránka“) a pro všechny naše produkty, nabídky, dodávky a služby společnosti Cibdol a další dohody uzavřené se společností Cibdol nebo jejím jménem, pokud není písemně dohodnuto jinak.

2. Používáním webových stránek a objednáváním produktů nebo využíváním služeb prostřednictvím této webové stránky zákazník („zákazník“ nebo „vy“) automaticky dává souhlas společnosti Cibdol s nejnovější platnou verzí těchto VOP.

3. Veškerý obsah, který je zveřejněný na webových stránkách Cibdol (včetně log, značek, autorských práv atd.), je duševním vlastnictvím společnosti Cibdol a bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Cibdol nesmí být distribuován, upravován ani používán jiným způsobem.

4. Používáním této webové stránky a přijetím těchto VOP prohlašujete, že jste ve své zemi bydliště právně plnoletý a že nabytí a užívání našich výrobků nebo služeb je ve vašem místě bydliště nebo v místě určení legální. Zajištění souladu s tímto požadavkem je výlučnou odpovědností zákazníka a společnost Cibdol se v tomto ohledu řádně vzdává veškeré odpovědnosti.

5. Vyhrazujeme si právo kdykoliv odmítnout uzavření dohody nebo poskytování služeb bez uvedení důvodů.

2. Obecné informace a nabídka našich produktů a služeb

1. Veškeré informace na internetových stránkách nebo v jiných písemných dokumentech Cibdolu byly připraveny s maximální péčí. Cibdol však nemůže zaručit, že všechny tyto informace jsou správné, úplné a/nebo aktuální. Společnost Cibdol si vyhrazuje právo změnit jakékoli informace na internetových stránkách nebo v jiných písemných dokumentech bez předchozího upozornění. Potvrzujete, že je vaší povinností zkontrolovat všechny informace, zda nedošlo ke změnám.

2. Veškeré informace, které Cibdol poskytuje na svých webových stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem o našich produktech a službách, jsou určeny výhradně k poskytování obecných informací a nesmějí být považovány za reprezentující lékařské znalosti nebo rady. Jakékoli rozhodnutí přijaté zákazníkem o použití našich produktů a služeb na základě informací poskytnutých společností Cibdol podléhá osobní odpovědnosti zákazníka a je tak učiněno na vlastní riziko zákazníka.

3. Společnost Cibdol si vyhrazuje právo kdykoli a bez převzetí odpovědnosti vůči zákazníkům nebo třetím stranám změnit poskytované produkty a služby a odstranit produkty a služby ze svého sortimentu.

4. Cibdol může na svých internetových stránkách příležitostně vydávat speciální nabídky týkající se svých produktů a služeb. Vyhrazujeme si právo tyto nabídky měnit, omezovat a nebo úplně stáhnout dle našeho vlastního úsudku.

5. Dále si vyhrazujeme právo dle našeho vlastního úsudku a bez udání důvodu kdykoli omezit nebo zcela zastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb jednotlivému zákazníkovi, třetí osobě, nebo v jednotlivých zemích nebo regionálních jurisdikcích.

6. Nemůžeme zaručit, že naše webové stránky a služby mohou být poskytovány nepřetržitě a zcela bez chyb. V případě nefunkčních služeb nebo přerušení bude společnost Cibdol kontaktovat zákazníka a najde vhodné řešení.

3. Registrace, uživatelský účet a osobní údaje

1. Pro odeslání objednávky na webové stránce si zákazník musí nejprve vytvořit účet prostřednictvím naší registrační stránky. V průběhu registrace je zákazník vyzván k výběru vhodného uživatelského jména a hesla. S uživatelským jménem a heslem musí zákazník zacházet velice důvěrně. Cibdol neodpovídá za zneužití registračních informací a předpokládá, že osoba, která používá naše webové stránky, je registrovaným zákazníkem.

2. Cibdol a jeho zaměstnanci vás nikdy nepožádají o vaše heslo. Máte-li podezření, že se vaše registrační údaje dostaly do nesprávných rukou, musíte své registrační údaje neprodleně změnit.

3. Vy jako zákazník se zavazujete zajistit, že všechny informace o účtu budou správné a aktuální. Společnost Cibdol nepřebírá žádnou odpovědnost za zpoždění objednávek nebo dodatečné náklady způsobené nesprávnými nebo nepřesnými informacemi poskytnutými zákazníkem.

4. Veškeré osobní údaje zákazníka jsou zpracovány a chráněny společností Cibdol, jak je popsáno v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů. Formuláře Prohlášení o ochraně osobních údajů jsou nedílnou součástí našich VOP. Další informace naleznete v našich ustanoveních o ochraně osobních údajů.

4. Vznik a uzavření smlouvy na internetových stránkách

1. Prezentace výrobků na internetových stránkách nesmí být považována za závazek společnosti Cibdol uzavřít kupní smlouvu. Vzhledem k tomu, že produkty nejsou vždy k dispozici na skladě, odesláním objednávky není zákazník schopen okamžitě uzavřít kupní smlouvu.

2. Po adání objednávky se objednávka stává závaznou a zůstává závaznou po dobu 7 pracovních dnů. Jednoduché potvrzení o přijetí objednávky ze strany Cibdolu nepředstavuje uzavření smlouvy.

3. I když se budeme snažit zajistit, aby všechny informace a specifikace na našich webových stránkách nebo v jiných písemných dokumentech byly správné, může dojít k chybám a opomenutím. Vyhrazujeme si právo tyto údaje opravit, jak uznáme za vhodné, a aktualizovat nebo zrušit objednávku, která je a nebo by mohla být těmito opravami ovlivněna.

4. Jakmile vám budou objednané produkty zaslány, vznikne mezi vámi a Cibdolem dohoda. Cibdol si vyhrazuje právo zcela nebo částečně odmítnout uzavření dohody bez uvedení důvodu.

5. V případě, že je objednávka zákazníka zrušena, omezena nebo pozastavena, Cibdol vynaloží veškeré úsilí, aby kontaktoval zákazníka a vysvětlil mu situaci.


5. Ceny a platební podmínky

1. Všechny ceny stanovené společností Cibdol na jejich internetových stránkách a v dalších písemných dokumentech jsou včetně zákonné daně z přidané hodnoty. Všechny náklady v ceně jsou jasně uvedeny. Dodatečné náklady, které mohou vzniknout, budou uvedeny samostatně a musí být zákazníkem uhrazeny.

2. Produkty budou zasílány společností Cibdol Netherlands BV se sídlem ve městě Handelsweg 1A, Sint-Oedenrode v Nizozemsku („Cibdol Netherlands“). Zákazník odpovídá za veškerá cla, dovozní poplatky a splatná cla. Cibdol nemá žádný vliv na tyto dodatečné náklady a není schopen vydat prohlášení týkající se výše těchto nákladů. Další informace vám sdělí celní orgány v místě určení.

3. Kupní cena musí být zaplacena zákazníkem předem a bude splatná při vzniku smlouvy. Před obdržením plné kupní ceny nebudou výrobky dodány zákazníkovi. V případě opožděné platby může Cibdol, bez poskytnutí jakéhokoli prodloužení, od smlouvy odstoupit.

4. Způsoby platby, které přijímáme, jsou uvedeny na našich webových stránkách. Vyhrazujeme si právo tyto metody kdykoliv změnit dle vlastního uvážení.

6. Dodání

1. Produkty budou po objednání dodány na vámi uvedenou dodací adresu do 2 až 5 pracovních dnů, v rozsahu, v jakém jsou příslušné produkty plně k dispozici. V případě doručení do některých zemí může platit delší dodací lhůta. Další informace naleznete na našich webových stránkách. Veškeré dodací podmínky jsou právně nezávazné a jejich nedodržení vás neopravňuje k odstoupení od smlouvy.

2. Je-li Cibdol v prodlení s dodávkou, musíte nám předtím, než budete moci odstoupit od smlouvy, umožnit prodloužení lhůty dodání o nejméně 20 pracovních dnů, během kterých ještě můžeme smlouvu naplnit. V případě odstoupení od smlouvy společnost Cibdol uhradí pouze kupní cenu. Veškerá odpovědnost za další náhradu za pozdní nebo neúspěšné dodání bude vyloučena.

3. Zákazník je povinen převzít dílčí dodávky, pokud např. část objednaných výrobků již není k dispozici nebo je lze doručit pouze později.

4. Místo plnění je místo, kde jsou výrobky předávány společností Cibdol Netherlands nizozemské poštovní službě (nebo jiné dopravní společnosti). Přínosy a rizika jsou převedena na zákazníka po odeslání těchto produktů. Cibdol neodpovídá za ztrátu nebo poškození produktů během přepravy.

7. Záruka a právo na vrácení

1. Cibdol garantuje vady zakoupených výrobků v souladu s ustanoveními Švýcarského závazkového řádu (OR). Zákazník je povinen zkontrolovat výrobky ihned po jejich obdržení a řádně informovat společnost Cibdol o jakýchkoli závadách do 7 dnů od obdržení; jinak budou výrobky považovány za schválené. Skryté chyby musí být také oznámeny, a to písemně do 7 dnů od jejich objevení.

2. Všechny produkty od Cibdol jsou založeny na přírodních produktech a podléhají přirozeným změnám. Na jakékoli odchylky (barvy, vůně, chuti atd.) neposkytujeme žádné záruky.

3. Všechny produkty jsou nabízeny v současném stavu. Ilustrační obrázky, informace nebo popisy produktů na webových stránkách nebo v jiných písemných dokumentech od společnosti Cibdol nelze považovat za záruku určitých vlastností.

4. Chybné produkty musí být vráceny společnosti Cibdol Netherlands ke kontrole na adresu Handelsweg 1a, 5492 NL, Sint-Oedenrode, Nizozemsko. Společnost Cibdol je oprávněna buď poskytnout náhradní produkty, nebo vrátit peníze. V případě vrácení peněz za poškozené produkty nedojde k vrácení peněz za dovozní cla a dopravu. Společnost Cibdol neodpovídá za ztráty, které vzniknou zákazníkovi na základě vadných výrobků. V souladu s čl. 210 odst. 1 závazkového řádu (OR) podléhají nároky v záruce lhůtě dvou let.

5. Pokud nejste s vaší objednávkou spokojeni, jste oprávněni vrátit produkty společnosti Cibdol Netherlands do 14 dnů od obdržení vaší objednávky. Prosíme, abyste se včas obrátili na naši zákaznickou podporu. Pokud je to možné, výrobky musí být vráceny utěsněné, neotevřené, nepoužité, nepoškozené a v původním obalu. Jakmile obdržíme vrácené výrobky a naplní se podmínky pro vrácení, budou vám vráceny peníze; náklady spojené s vrácením objednávky nebudou uhrazeny.

8. Vyloučení odpovědnosti

1. Pokud je to z právního hlediska možné, veškerá odpovědnost vůči společnosti Cibdol nebo jakékoli společnosti přidružené k společnosti Cibdol z právního hlediska, bude vyloučena v případě ztráty nebo jiné újmy způsobené zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, dodávky nebo použití výrobků a služeb společnosti Cibdol.

2. Zákazník souhlasí s tím, že užívání produktů a služeb poskytovaných společností Cibdol bude probíhat na vlastní riziko zákazníka.

9. Zákaznické služby

V případě dotazů, připomínek nebo stížností týkajících se našich produktů a služeb kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu telefonicky a nebo e-mailem (kontaktní informace naleznete na webových stránkách). Společnost Cibdol vynaloží veškeré úsilí, aby vás kontaktovala do 3 pracovních dnů.

10. Změny Všeobecných obchodních podmínek (VOP)

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo doplnit VOP bez předchozího oznámení. Podmínky jsou zveřejněny v nejnovější verzi na našich webových stránkách nebo budou oznámeny v jiné formě.

11. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že některá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou plně nebo částečně neúčinnými, zůstává platnost zbývajících ustanovení nedotčena. Namísto všech neúčinných ustanovení budou zavedena účinná ustanovení, která co nejvíce odpovídají původnímu záměru stran.

2. Smlouva mezi Cibdolem, zákazníkem a těmito VOP podléhá výlučně zákonnému švýcarskému právu, s vyloučením kolizních norem. Použitelnost úmluvy Organizace spojených národů o prodeji (CISG) je výslovně vyloučena.

3. Veškeré spory vzniklé v souvislosti se smlouvou mezi Cibdolem, zákazníkem a těmito VOP (včetně jejich platného přijetí) budou předloženy výhradně soudu v místě sídla společnosti Cibdol BV.

12. Kontakt

Webovou stránku provozuje Cibdol BV, Handelsweg 1a, 5492NL Sint-Oedenrode, Nizozemí. V případě dotazů týkajících se webové stránky a jejího obsahu se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu a to písemně nebo e-mailem (kontaktní informace naleznete na webových stránkách).


Jaký produkt potřebuji?