Hypersomnie: Příčiny a příznaky

Last updated:

Published:

Pochopení složitostí hypersomnie je rozhodujícím faktorem pro udržení povzbuzujícího životního stylu. Tento příspěvek na blogu se zabývá složitostí hypersomnie a jejím dopadem na každodenní život. Prozkoumáme běžné příznaky spojené s nadměrnou denní spavostí a způsob, jakým mohou narušit rutinní život.

Dále se budeme zabývat možnými zdroji hypersomnie, které mohou zahrnovat jak aspekty životního stylu, tak zdravotní stavy, které mohou vést k extrémní ospalosti během dne. Kromě toho se dozvíte o různých poruchách spánku souvisejících s hypersomnií, jako je narkolepsie typu 1 a 2, a o možnostech léčby idiopatické nespavosti.

Abychom vám pomohli zjistit, zda vy nebo někdo z vašich známých trpí hypersomnií, budeme se zabývat diagnostickými nástroji, jako jsou spánkové studie a testy vícečetné latence spolu s hodnocením pomocí Epworthské škály spavosti. V neposlední řadě se budeme zabývat zvládáním hypersomnie a poskytneme cenné informace o zavedení zdravého režimu a řešení základních zdravotních potíží a zároveň prozkoumáme rizikové faktory, které mohou jedince předurčovat k rozvoji tohoto náročného stavu.

hypersomnie

Porozumění hypersomnii

Hypersomnie neboli nadměrná denní spavost může být opravdovým spánkovým svátkem, který ovlivňuje pracovní, rodinný a společenský život, a je charakterizována různými poruchami spánku, jako je idiopatická hypersomnie, centrální hypersomnie a syndrom nedostatečného spánku.

Vliv hypersomnie na každodenní život

 • Sociální interakce: Nadměrná ospalost může ztěžovat udržení kontaktu s přáteli a rodinou.
 • Kognitivní funkce: Ospalost během dne může ztížit zapamatování, soustředění a rozhodování.
 • Duševní zdraví: Neustálá únava může přispívat k poruchám nálady, jako je deprese nebo úzkost.
 • Riziko nehody: U lidí s hypersomnií je vyšší pravděpodobnost nehody při řízení nebo obsluze strojů kvůli zhoršené bdělosti.

Běžné příznaky nadměrné denní spavosti

 1. Časté podřimování během dne, přestože máte dostatek nočního spánku.
 2. Přetrvávající pocit ospalosti i po probuzení z dlouhého spánku.
 3. neschopnost zůstat delší dobu vzhůru bez pocitu únavy.
 4. Spánková opilost - epizody, kdy se člověk probudí dezorientovaný a se špatnou koordinací.
 5. Spánková paralýza - dočasná neschopnost pohybu po usnutí nebo probuzení.

Uvědomění si příznaků a důsledků hypersomnie je zásadní pro správnou identifikaci a léčbu. Pokud máte podezření, že se u vás nebo u vašich blízkých vyskytuje nadměrná denní spavost, poraďte se s odborníkem na spánkovou medicínu a proberte s ním své obavy.

Možné příčiny hypersomnie

Nadměrnou denní spavost mohou způsobovat různé faktory, jako je dysregulace autonomního nervového systému, užívání alkoholu nebo drog a některé léky.

 • Dysregulace autonomního nervového systému: Poruchy autonomního nervového systému mohou přispívat k hypersomnolii.
 • Nadměrné užívání alkoholu nebo drog: Nadměrná konzumace alkoholu nebo užívání drog, které ovlivňují spánkový režim, může vést k příznakům centrální hypersomnie.
 • Některé léky ovlivňující spánkový režim: Některé léky na předpis mohou jako vedlejší účinek způsobovat nadměrnou denní ospalost.

V některých případech se idiopatická hypersomnie vyskytuje bez jakékoli identifikovatelné příčiny a vyžaduje správnou diagnózu a léčbu.

Je nezbytné řešit primární zdravotní potíže způsobující centrální poruchy, udržovat správné spánkové návyky a vyhýbat se spouštěčům, o nichž je známo, že zhoršují příznaky spojené se syndromem nedostatečného spánku.

Pokud pociťujete přetrvávající denní únavu navzdory dostatečnému nočnímu odpočinku, je důležité zvážit možné zdravotní potíže a posoudit, zda v jejich vzniku nehrají roli faktory životního stylu. Odborník vám může pomoci při rozhodování o nejlepším dalším postupu, který bude přizpůsoben individuálním požadavkům a preferencím.

Poruchy spánku spojené s hypersomnií

Různé poruchy spánku mají různé příznaky a způsoby léčby související s nadměrnou denní spavostí.

Narkolepsie typu 1 (s kataplexií)

Narkolepsie typu 1 je vzácná zdravotní porucha charakterizovaná nadměrnou denní ospalostí, náhlou svalovou slabostí nebo ochrnutím při silných emocích (kataplexie) a abnormálními vzorci rychlých očních pohybů (REM) ve spánku.

Může začít v mládí nebo v dospívání a může mít zásadní vliv na něčí životní pohodu.

Narkolepsie typu 2 (bez kataplexie)

Narkolepsie typu 2 nezahrnuje kataplexii, ale přesto se projevuje nadměrnou denní spavostí a dalšími běžnými příznaky hypersomnie.

Hladiny orexinu jsou u jedinců s narkolepsií typu 1 obecně nižší než u jedinců s narkolepsií typu 2, což je hlavní rozdíl mezi těmito typy.

Obě formy narkolepsie vyžadují správnou diagnózu pomocí nástrojů, jako je test několikanásobné latence spánku a Epworthská škála spavosti.

Možnosti léčby narkolepsie zahrnují léky schválené FDA, změnu životního stylu a léčbu souběžných zdravotních potíží.

Idiopatická hypersomnie, centrální hypersomnie, lékařsky podmíněná hypersomnolence, dlouhá periodicita spánku a obstrukční spánková apnoe jsou další poruchy spojené s nadměrným spánkem.

Pro účinnou léčbu poruch spánku je nezbytná správná diagnostika pomocí nástrojů, jako je noční polysomnografie a test několikanásobné latence spánku.

U jedinců s příznaky hypersomnie může být nutná také léčba spánkové setrvačnosti, spánkové opilosti a spánkové paralýzy.

Pokud se u vás objeví nadměrná denní spavost nebo jiné příznaky poruch spánku, je pro zlepšení kvality vašeho života nezbytné vyhledat lékařskou pomoc.

Poruchy nálady a hypersomnolence

Poruchy nálady, jako je deprese, bipolární porucha a SAD, mohou vést k hypersomnolii.

Deprese a nespavost

Velká depresivní porucha je často spojena s poruchami spánku, včetně nespavosti nebo nadměrné spavosti.

Bipolární porucha a spánek

Manické i depresivní epizody bipolární poruchy mohou vést k poruchám spánku.

Sezónní afektivní porucha a spánek

 • SAD může mít za následek nespavost nebo hypersomnii v závislosti na závažnosti a délce trvání jednotlivých epizod.
 • Léčba SAD může zahrnovat světelnou terapii, psychoterapeutické přístupy nebo léčebné zásahy.

Přesná diagnostika a léčba emočních poruch může mít pozoruhodný vliv na kvalitu spánku a snížit nadměrnou denní únavu postižených osob.

Syndrom nedostatečného spánku

Syndrom nedostatečného spánku se objevuje, když člověk trvale nespí dostatečně kvůli faktorům, jako je práce na noční směny nebo jiné povinnosti, které mu brání v dosažení doporučených hodin, což vede k nadměrné denní ospalosti a různým zdravotním problémům.

Potíže se spánkem související s prací na směny

Porucha práce na směny je běžná u osob, které pracují nepravidelně, včetně nočních směn a střídání rozvrhů, což narušuje jejich cirkadiánní rytmus a ztěžuje usínání během určených dob odpočinku, což vede k nedostatečnému spánku a zvýšené denní ospalosti.

Faktory životního stylu ovlivňující kvalitu spánku

 • Špatná spánková hygiena: Nedůsledný režim před spaním, vystavení obrazovkám před spaním nebo nepříjemné prostředí pro spánek mohou přispívat ke špatné kvalitě nočního spánku.
 • Spotřeba kofeinu: Konzumace kofeinu příliš blízko před spaním může narušit vaši schopnost usnout a zůstat spát po celou noc.
 • Spánková apnoe: Obstrukční spánková apnoe je zdravotní stav, který způsobuje přerušení dýchání během nočního spánku, což vede k tomu, že se lidé několikrát probudí, aniž by si to uvědomovali, a způsobuje fragmentovaný nedostatečný regenerační odpočinek, takže se během dne cítí nadměrně ospalí.

Diagnostika a léčba hypersomnie

Pokud se během dne cítíte nadměrně ospalí, je důležité poradit se s lékařem a nechat si stanovit diagnózu pomocí nástrojů, jako jsou spánkové studie, test několikanásobné latence spánku a Epworthská škála spavosti.

 • Noční polysomnografie: Noční spánková studie, která monitoruje různé tělesné funkce během nočního spánku.
 • Test vícenásobné latence spánku (MSLT): Studie denního spánku, která měří, jak rychle usínáte v klidných situacích během dne.
 • Test udržení bdělosti (MWT): Podobně jako MSLT hodnotí schopnost jedince zůstat vzhůru v období syndromu nedostatečného spánku nebo nadměrné denní spavosti.
 • Epworthská škála spavosti: Epworthova škála spánku: dotazník, který se používá jako screeningový nástroj pro různé poruchy spánku.

Možnosti léčby léky na předpis

U osob s různými zdravotními potížemi lze ke zvládnutí příznaků hypersomnie použít léky na předpis, jako je modafinil, oxybát sodný (Xyrem) a methylfenidát (Ritalin).

 1. Modafinil: Modafin: stimulant centrální nervové soustavy používaný k léčbě nadměrné ospalosti způsobené narkolepsií, obstrukční spánkovou apnoe a nespavostí související s prací na směny.
 2. Oxybát sodný (Xyrem): Speciálně schválený pro léčbu kataplexie a nadměrné denní spavosti u pacientů s narkolepsií typu 1.
 3. Methylfenidát (Ritalin): Ritalin: off-label možnost, která může být předepsána ke zvládnutí příznaků hypersomnie způsobené jinými zdravotními stavy nebo poruchami nálady.

Je důležité řešit všechny základní zdravotní potíže, které přispívají k příznakům hypersomnie, a lékař vám pomůže určit nejlepší postup na základě vaší konkrétní situace.

Zvládání hypersomnie: Tipy a techniky

Hypersomnie se sice nedá vyléčit, ale můžete podniknout kroky ke zlepšení kvality svého života.

Dodržování rutiny

Chodit spát a vstávat každý den ve stejnou dobu pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla.

Vyhněte se alkoholu a kofeinu

 • Alkohol: Může se zdát, že alkohol pomáhá rychleji usnout, ale může negativně ovlivnit celkovou kvalitu spánku.
 • Kofein: Kofein: Konzumace kofeinových nápojů nebo potravin v pozdních hodinách může ztížit usínání v noci.

Vytvoření klidného prostředí

Ujistěte se, že vaše ložnice je vhodná pro spánek, a to tak, že v ní bude chladno, tma a ticho.

Řešení základních podmínek

Pokud je příčinou vaší hypersomnie základní onemocnění, jako je spánková apnoe nebo roztroušená skleróza, vyhledejte odbornou pomoc při léčbě.

Pamatujte, že zvládání hypersomnie je proces, ale se správnými technikami a podporou můžete své příznaky zlepšit a dopřát si potřebný odpočinek.

Časté dotazy týkající se hypersomnie

Co je hlavní příčinou hypersomnie?

Hypersomnie může být způsobena různými faktory, včetně poruch spánku, jako je narkolepsie a spánková apnoe, zdravotních stavů, jako je deprese nebo poranění mozku, některých léků, zneužívání návykových látek a špatných spánkových návyků. V některých případech zůstává přesná příčina neznámá (idiopatická hypersomnie).

Je hypersomnie duševní porucha?

Hypersomnie není klasifikována jako duševní porucha, ale spíše jako neurologický stav charakterizovaný nadměrnou denní spavostí. Může však být spojena s dalšími psychickými problémy, jako je deprese nebo úzkost, které mohou přispívat k jejímu rozvoji.

Je hypersomnie uznána jako zdravotní postižení?

V některých případech mohou být závažné formy hypersomnie způsobilé pro přiznání invalidního důchodu, pokud významně zhoršují schopnost pracovat nebo vykonávat každodenní činnosti. Záleží na závažnosti příznaků a jejich dopadu na fungování v konkrétních situacích.

Který nedostatek způsobuje hypersomnii?

Není známo, že by hypersomnie byla způsobena jedním konkrétním nedostatkem, nicméně nedostatek vitaminů D a B12 je spojován s únavou a zvýšenou denní spavostí. Udržování správné výživy může pomoci podpořit celkovou hladinu energie a podpořit zdravý spánek. [zdroj]

Závěr

Hypersomnie je stav, který způsobuje nadměrnou denní spavost a může mít závažný dopad na každodenní život.

Mezi běžné příznaky patří potíže s udržením bdělosti během dne a pocit nevyspalosti po spánku.

K hypersomnolii mohou přispívat faktory životního stylu, jako jsou špatné spánkové návyky, a zdravotní stavy, například narkolepsie nebo idiopatická nespavost.

Pro stanovení diagnózy může být nutné provést spánkovou studii nebo test vícečetné latence a možnosti léčby sahají od zavedení zdravého režimu až po řešení základních zdravotních potíží.

Pokud se u vás objeví příznaky hypersomnie, je důležité vyhledat lékařskou pomoc, která určí příčinu a vhodný plán léčby.

Pochopením pravděpodobného původu této poruchy a přijetím opatření k jejímu zvládnutí mohou lidé s hypersomnií zlepšit svou pohodu a celkový zdravotní stav.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?