Jaký je rozdíl mezi úzkostí a paranoidními myšlenkami?

Published:

Úzkost a paranoia jsou dva běžné duševní stavy, které mohou způsobovat značné potíže. I když mají některé společné rysy, existují mezi úzkostí a paranoidními myšlenkami důležité rozdíly. Pochopení těchto rozdílů může pomoci identifikovat hlavní příčinu příznaků a získat přístup k vhodné léčbě.

Jaký je rozdíl mezi úzkostí a paranoidními myšlenkami?

Definice úzkosti a paranoidních myšlenek

Úzkost

Úzkost je charakterizována nadměrnými obavami, strachem nebo strachem, které nejsou úměrné skutečné hrozbě nebo nebezpečí. Je to normální lidská emoce, ale pokud je silná nebo přetrvávající, může se vyvinout v úzkostnou poruchu, jako je generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha, panická porucha nebo fobie.

Americká psychologická asociace definuje úzkost jako "emoci charakterizovanou pocity napětí, znepokojivými myšlenkami a fyzickými změnami". Mezi běžné příznaky patří:

 • Nadměrné obavy nebo strach z každodenních situací
 • Neklid, pocit napětí nebo nervozity
 • Potíže se soustředěním a prázdná mysl
 • Podrážděnost
 • Svalové napětí
 • Poruchy spánku
 • Pocení, nevolnost nebo průjem

Paranoidní myšlenky

Paranoidní myšlenky se vyznačují iracionální nedůvěrou nebo podezíravostí vůči ostatním. Lidé trpící paranoiou mají často pocit, že je ostatní klamou, využívají nebo jim chtějí ublížit, a to i v případě, že chybí důkazy.

Paranoidní myšlenky se mohou vyskytovat u řady duševních onemocnění včetně paranoidní poruchy osobnosti, schizofrenie, poruchy s bludy nebo jako příznak nemocí, jako je demence nebo Parkinsonova choroba. Mezi nejčastější paranoidní myšlenky patří:

 • Víra, že vám lidé chtějí ublížit.
 • Myslíte si, že vás ostatní špehují
 • Podezírání partnera z nevěry bez jakéhokoli odůvodnění
 • Pocity pronásledování
 • Domnívání se, že hrozí nebezpečí, i když žádné není.

Jak úzkost, tak paranoia způsobují značnou úzkost a obavy. Zatímco úzkostné myšlenky jsou často přehnané obavy z reálných stresů, paranoidní myšlenky jsou nepodložené a nemají žádný reálný základ.

Hlavní rozdíly mezi úzkostí a paranoidními myšlenkami

Úzkost a paranoia mají sice některé společné rysy, jako je iracionální strach a emoční tíseň, ale existují i některé významné rozdíly:

Myšlenkový obsah

Myšlenkový obsah poskytuje hlavní rozdíl mezi úzkostí a paranoiou.

Úzkostné myšlenky se obvykle týkají starostí spojených s každodenním životem, jako je práce, vztahy, finance, zdraví a bezpečnost vlastní nebo blízkých osob. Úzkostný člověk může potenciální nebezpečí katastrofizovat nebo zveličovat, ale samotné spouštěče jsou reálné obavy.

Paranoidní myšlenky často zahrnují falešné nebo přehnané přesvědčení, že se jim ostatní snaží záměrně ublížit. Paranoidní myšlenky přisuzují druhým lidem zlý úmysl bez rozumného důvodu.

Někdo, kdo trpí úzkostí, se může například nadměrně obávat, že se dostane do dopravní nehody. Někdo, kdo trpí paranoidními myšlenkami, se může domnívat, že se ho ostatní řidiči na silnici snaží vytlačit ze silnice.

Interní vs. externí místa ohrožení

Úzkost se obvykle týká vnímaných hrozeb, které jsou vnitřní nebo vycházejí z vlastního nitra. Úzkostný člověk má pocit, že mu mohou chybět zdroje nebo schopnosti, aby se správně vyrovnal s životním stresem a každodenními problémy. Přehnané obavy pramení z pochybností o sobě samém.

Naproti tomu paranoia se týká vnějšího ohrožení nebo pocitu nebezpečí přicházejícího zvenčí. Paranoidní myšlení způsobuje, že se člověk cítí zranitelný vůči domnělým škodám ze strany druhých nebo okolí.

Důkazy podložené vs. iracionální myšlenky

Úzkostné myšlenky mají prvek reality a jsou založeny na důkazech. Existují reálné okolnosti, které vyvolávají nadměrné obavy. Úzkost může být neúměrná pravděpodobnosti nebo závažnosti hrozby, ale samotné obavy jsou reálné a věrohodné.

Paranoidní myšlenky jsou iracionální a neopodstatněné. Přetrvávají, i když existují zjevné důkazy o opaku. Paranoidní člověk odmítá logická fakta, která vyvracejí jeho zkreslené přesvědčení.

Dopad na fungování

Úzkost i paranoidní myšlenky mohou významně ovlivnit každodenní fungování, zejména pokud jsou závažné. Způsoby, jakými narušují fungování, se však mohou lišit.

Člověk s převažující úzkostí se s větší pravděpodobností vyhýbá potenciálním spouštěčům nebo nebezpečím, která mu způsobují úzkost. Může se s tím vyrovnávat tak, že se vyhýbá vnímaným hrozbám, například řízení auta nebo společenským situacím, které vyvolávají úzkost.

Paranoidní myšlenky častěji vedou k akci proti domnělým pronásledovatelům. Paranoidní člověk se může postavit domnělým nepřátelům, pomstít se jim nebo je odříznout. Může instalovat bezpečnostní systémy, ničit podezřelá sledovací zařízení nebo se stát agresivním kvůli nedůvěře.

Příčiny a rizikové faktory

Úzkost a paranoidní myšlenky mají některé podobné rizikové faktory, ale také některé jedinečné predispoziční podmínky.

Sdílené rizikové faktory

 • Genetika - rodinná anamnéza duševního onemocnění.
 • Stres - úzkost i paranoia mohou být vyvolány nebo zhoršeny vysokým stresem.
 • Trauma - Traumatické zážitky z minulosti mohou přispívat k úzkosti a paranoidním představám.
 • Užívání návykových látek - zneužívání drog nebo alkoholu může vyvolat nebo napodobit úzkostné a paranoidní příznaky.

Rizikové faktory úzkosti

 • Temperament - sklon k nervozitě, neochotě riskovat, plachosti nebo sklonu k odtažitosti.
 • Zdravotní potíže - onemocnění štítné žlázy, srdeční choroby, hormonální nerovnováha.
 • Léky - některé léky, jako jsou steroidy nebo léky na astma, mohou vyvolávat úzkost.

Rizikové faktory paranoie

 • Sociální izolace - nedostatek lidského kontaktu a podpory.
 • Kognitivní stavy - zhoršené uvažování spojené s demencí nebo schizofrenií.
 • Osobnostní rysy - podezíravost, nepřátelství a nedůvěra k ostatním.

Zatímco užívání návykových látek nebo vysoký stres mohou jistě zvýšit paranoidní myšlenky, úzkost je pravděpodobněji pouze důsledkem vnějších spouštěčů, jako jsou stresové události. Paranoia častěji ukazuje na skrytou duševní nebo osobnostní poruchu.

Profesionální léčba

Rozlišení úzkosti od paranoie je důležité pro nalezení správné léčby.

Úzkostné poruchy se běžně léčí pomocí psychoterapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a expoziční terapie, a také pomocí léků proti úzkosti, jako jsou SSRI. Změny životního stylu, jako je cvičení, meditace a vyhýbání se kofeinu, mohou také pomoci zvládnout příznaky úzkostné poruchy.

Paranoidní myšlenky a paranoia vyžadují různé léčebné postupy, jako jsou antipsychotické léky a intenzivní psychoterapie. Přínosný může být i nácvik sociálních dovedností. Poskytnutí podpůrného a chápajícího prostředí je klíčem k potlačení paranoidního chování.

V některých případech se k řešení myšlenkových vzorců a zlepšení schopnosti zvládat problémy nejlépe hodí kombinace léků a psychoterapie.

Přesné stanovení diagnózy na základě vyšetření psychologem nebo psychiatrem zajistí, že bude předepsán správný léčebný režim. Prvním krokem je rozhovor s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví.

K dispozici je mnoho zdrojů, které vám pomohou vyhodnotit příznaky a najít odbornou pomoc, včetně terapie, podpůrných skupin, krizových linek a komunitních klinik duševního zdraví. Trpění v tichosti pouze prodlužuje trápení, zatímco vyhledání pomoci vás může nasměrovat na cestu ke zvládání příznaků a zlepšení duševního zdraví.

Přehled klíčových rozdílů

Charakteristika Úzkost Paranoia
Obsah myšlenek Reálné starosti s každodenními problémy, jako je práce, finance, zdraví. Iracionální podezření z domnělého ohrožení ze strany druhých, strach z ublížení nebo pronásledování.
Místo ohrožení Hrozby vnímané jako přicházející z vlastního nitra, pochybnosti o vlastních schopnostech. Hrozby vnímané jako vnější, přicházející od vnějších sil nebo jiných lidí.
Základ ve skutečnosti Přehnané obavy, ale podložené skutečnými problémy. Nereálná nebo zcela falešná přesvědčení, která se nezakládají na skutečnosti nebo důkazech.
Dopad na fungování Vyhýbání se obávaným situacím nebo spouštěčům. Zakročení proti domnělým pronásledovatelům, agrese.
Rizikové faktory Genetika, trauma, stres, osobnost se sklonem k úzkosti. Schizofrenie, bludy, paranoidní osobnost, sociální izolace.
Léčba Psychoterapie jako CBT, léky proti úzkosti, změna životního stylu. Antipsychotická léčba, psychoterapie, nácvik sociálních dovedností.

Kdy vyhledat odbornou pomoc

Úzkost a paranoidní myšlenky způsobují značné potíže a zhoršují každodenní život. Pokud tyto příznaky přetrvávají, je vhodné vyhledat odbornou psychiatrickou pomoc:

 • Nadměrné obavy nebo strach narušující běžné činnosti
 • Většinu dní se cítíte napjatí, neklidní nebo nervózní.
 • Iracionální podezření nebo přesvědčení, že vám ostatní chtějí ublížit.
 • Výrazné potíže nebo problémy v práci, vztazích, zdraví.
 • Vyhýbání se každodenním situacím
 • Potíže se spánkem, soustředěním, podrážděnost
 • Myslet si, že vás ostatní klamou nebo se proti vám spikli.

Prvním krokem k tomu, abyste se cítili lépe, je rozhovor s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví, a to díky přesné diagnóze a léčbě. Úleva od úzkosti nebo paranoidních myšlenek je možná.

Závěr

 • Úzkost zahrnuje nadměrný strach a obavy z reálného stresu a je běžná u úzkostných poruch.
 • Paranoidní myšlenky odrážejí iracionální nedůvěru k ostatním a falešné přesvědčení o vnějším poškození nebo pronásledování.
 • Mezi hlavní rozdíly patří obsah myšlenek, vnitřní a vnější hrozby, reálný základ a dopad na fungování.
 • I když se některé rizikové faktory překrývají, úzkost souvisí spíše s osobností a životními stresory, zatímco paranoia často ukazuje na základní poruchu.
 • Přesná diagnóza je vodítkem pro léčbu pomocí psychoterapie, léků nebo jiných intervencí ke zvládnutí obtěžujících příznaků.
 • Vyhledání pomoci odborníka na duševní zdraví přináší úlevu od znepokojivých účinků úzkosti nebo paranoie.

Pochopení rozdílů mezi úzkostí a paranoidními myšlenkami umožňuje přesně určit hnací faktory příznaků. Toto objasnění otevírá cestu k léčbě šité na míru. Získat kontrolu nad obavami a strachem nebo iracionální podezřívavostí je možné s pomocí založenou na důkazech.

Často kladené otázky

Jaké jsou hlavní příznaky úzkosti?

Mezi běžné příznaky úzkosti patří nadměrné obavy, pocit napětí nebo napětí, neklid, potíže se soustředěním, podrážděnost, problémy se spánkem, pocení, nevolnost a průjem. Osoby trpící úzkostí tyto příznaky pociťují většinu dní, kdy úzkost narušuje jejich schopnost normálně fungovat.

Jaké jsou nejčastější typy úzkostných poruch?

Mezi nejčastější klinicky diagnostikované úzkostné poruchy patří generalizovaná úzkostná porucha (GAD), sociální úzkost, panická porucha, specifické fobie a separační úzkost. Každá úzkostná porucha má specifické příznaky a kritéria pro stanovení diagnózy.

Jak poznáte, zda je úzkost normální, nebo přechází v poruchu?

Občasná úzkost je normální, ale pokud příznaky přetrvávají denně a výrazně narušují práci, školu, vztahy nebo jiné oblasti života, může to znamenat úzkostnou poruchu. Promluvte si o svých příznacích s lékařem nebo odborníkem na duševní zdraví a nechte se řádně vyhodnotit.

Jaké paranoidní myšlenky jsou považovány za abnormální?

Podezřívavé nebo iracionální myšlenky mohou být považovány za paranoidní, pokud nemají reálný základ, jako například přesvědčení, že vás někdo špehuje, aniž by měl důkazy. Pokud paranoidní myšlenky vážně narušují spánek, práci nebo vztahy, je nejlepší poradit se s odborníkem.

Může být paranoia příznakem jiných duševních onemocnění?

Ano, paranoia může být příznakem duševních poruch, jako je schizofrenie, porucha s bludy, demence nebo paranoidní porucha osobnosti. Psychiatr může vyhodnotit příznaky a diagnostikovat případné základní onemocnění, které může být příčinou paranoidního myšlení.

Jak úzkost zasahuje do života člověka?

Úzkost nezpůsobuje pouze psychické potíže, ale může narušit mnoho oblastí fungování. Lidé s úzkostnými poruchami mají často problémy s udržením pracovní výkonnosti, vyhýbají se školním nebo společenským situacím, udržují vztahy nebo dokonce vykonávají základní každodenní činnosti.

Jaké svépomocné kroky mohou snížit příznaky úzkosti?

Ke snížení úzkosti mohou přispět svépomocné kroky, jako je cvičení, zvládání stresu, vyhýbání se kofeinu, zavedení spánkového režimu, omezení alkoholu a praktikování relaxačních technik. Pokud však příznaky přetrvávají, je klíčové vyhledat terapii a/nebo léky.

Jaký druh léčby pomáhá při paranoie?

Paranoia často vyžaduje léky, jako jsou antipsychotika, a také psychoterapii, jako je kognitivně-behaviorální terapie, aby se vyvrátily iracionální myšlenky. Překonat paranoidní přesvědčení a chování pomáhá také snížení sociální izolace a budování komunikačních dovedností.

Je paranoia běžná u všech poruch osobnosti?

Ano, paranoidní porucha osobnosti se vyznačuje všudypřítomnou nedůvěrou k ostatním a podezřívavostí. Paranoia může být příznakem také u vyhýbavé, schizoidní a schizotypální poruchy osobnosti. K paranoidnímu chování celkově přispívá extrémní sociální izolace.

Lze rozeznat mírnou úzkost od paranoie?

Podívejte se na obsah myšlenek - úzkost souvisí s obavami ze skutečného života, zatímco paranoia zahrnuje vnímané hrozby od druhých. Zjistěte, zda jsou pro tyto myšlenky nějaké platné důkazy. Osoby trpící úzkostí mohou uznat, že jejich strach je přehnaný, zatímco paranoia přetrvává i přes nedostatek důkazů.

Mohou být léky účinné jak u úzkostných poruch, tak u paranoie?

Ano, léky mohou přinést úlevu pro oba. Léky proti úzkosti, jako jsou SSRI, pomáhají při úzkosti. Paranoia vyžaduje jiné léky, například antipsychotika nebo antidepresiva. Poskytnutí úlevy od symptomů umožňuje psychoterapii účinněji zvládat myšlenkové vzorce.

Zdroje použité k napsání tohoto článku

Americká psychiatrická asociace. (2013). Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (5. vydání) . https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596.

Anxiety and Depression Association of America. (2018). Fakta a statistiky. https://adaa.org/about-adaa/press-room/facts-statistics

Hirsch, J. K., & Lyness, J. M. (2014). Funkční poruchy u úzkostných poruch. In Úzkost a deprese ve třídě: A teacher's guide to fosterering self-regulation in young students (s. 39-50). Elsevier Academic Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-397045-9.00004-0

Jeong, Y. M., Lee, W., Leventhal, B., Yoo, C., Park, J. I., Park, J. E., Lee, C., Moon, E., Jeong, J., Chung, Y. C., Jung, H. Y., Kim, Y. S., & Jung, Y. C. (2018). Stigma veřejnosti vůči paranoidní poruše osobnosti a schizofrenii v Jižní Koreji: A cross-sectional study. Psychiatry research, 270, 973-977. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2018.11.013

Julien, R. M., Advokat, C. D., & Comaty, J. E. (2019). A primer of drug action (Základní informace o působení léků): (14. vydání). Nakladatelství Worth.

Mental Health America. (2022). Paranoia a paranoidní poruchy. https://www.mhanational.org/conditions/paranoia-and-paranoid-disorders

Mysl. (2021). Paranoia. https://www.mind.org.uk/information-support/types-of-mental-health-problems/paranoia/about-paranoia/#WhatCausesParanoia

Národní ústav duševního zdraví. (2022). Úzkostné poruchy. https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders

Williams, M. T. (2022). Anxiety vs. Paranoia: Pochopení rozdílu. Psychology Today. https://www.psychologytoday.com/us/blog/culturally-speaking/202208/anxiety-vs-paranoia-understanding-the-difference

Wong, J., Freeman, D., & Hughes, C. (2014). Podezřívavá mladá mysl: paranoia a nedůvěra u 8-14letých dětí ve Velké Británii a Hongkongu. The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 205(3), 221-229 . https://doi.org/10.1192/bjp.bp.113.135467.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?