Spánková úzkost

Last updated:

Published:

Spánková úzkost je běžný problém, který postihuje mnoho lidí a způsobuje poruchy spánku a celkové pohody. V tomto příspěvku se budeme zabývat různými aspekty spánkové úzkosti, abychom lépe pochopili, jak může narušit spánek a celkovou pohodu.

Prozkoumáme, jak mohou různé úzkostné poruchy, jako je generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha a sociální úzkostná porucha, ovlivňovat spánek. Kromě toho budeme zkoumat souvislost mezi obstrukční spánkovou apnoe (OSA) a problémy s duševním zdravím.

Dále se dozvíte o kognitivně-behaviorální terapii (KBT) pro nespavost související s úzkostnými poruchami a o strategiích pro zvládání stresorů ovlivňujících kvalitu spánku, jako jsou hluboká dechová cvičení a meditace. Prozkoumáme také úlohu doplňků hořčíku při podpoře lepšího spánku.

Nakonec se podíváme na léky používané k léčbě úzkosti spojené se spánkem, jako jsou benzodiazepiny a SSRI, na alternativní léčbu, která je k dispozici těm, kdo trpí tímto nepříjemným problémem, a na to, kdy může být nezbytná odborná pomoc.

spánek a úzkost

Porozumění spánkové úzkosti

Často vychází z úzkostných poruch, jako je generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, sociální úzkostná porucha, specifické fobie, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a posttraumatická stresová porucha (PTSD). Tato emoční tíseň může vést k poruchám spánku, jako je nespavost nebo špatná kvalita spánku s rychlými očními pohyby (REM).

Souvislost mezi úzkostnými poruchami a poruchami spánku

Úzkostné poruchy se vyznačují nadměrnými obavami nebo strachem, které narušují každodenní život. Tyto duševní poruchy mohou způsobovat různé příznaky, jako je zrychlené dýchání, extrémní strach, živé sny a potíže s usínáním. Pokud se tyto problémy neléčí, mohou vyústit v chronickou nespavost nebo jiné poruchy spánku.

Studie publikovaná v časopise Sleep Medicine Reviews zjistila, že u osob s generalizovanou úzkostnou poruchou se častěji vyskytují poruchy spánku REM než u osob bez diagnózy úzkostné poruchy. Narušený spánek REM je spojen se zvýšeným pocitem podrážděnosti během dne a sníženou schopností účinně zvládat stresory.

Jak stres ovlivňuje spánek REM

Stres hraje významnou roli při způsobování krátkodobých i dlouhodobých poruch spánku. Podle Americké psychologické asociace přispívá vysoká úroveň stresu přímo ke špatným spánkovým návykům, protože zvyšuje noční vzrušení a zároveň snižuje uvolnění nezbytné pro klidný spánek.

Při pocitu neklidu se v našem těle mohou vytvářet hormony, jako je kortizol a adrenalin, které mohou narušovat spánek. Tyto hormony nejen ztěžují usínání, ale také narušují přirozený spánkový cyklus, což vede k lehčímu a méně regeneračnímu spánku. V důsledku toho se jedinci s úzkostnými poruchami mohou v průběhu noci často budit nebo mít problém zůstat delší dobu spát.

 • Spánkové návyky: Zavedení stálého režimu před spaním může pomoci regulovat vnitřní hodiny vašeho těla a zlepšit celkovou kvalitu spánku.
 • Duševní zdraví: Řešení základních problémů s duševním zdravím, jako jsou úzkostné poruchy, pomocí terapie nebo léků může z dlouhodobého hlediska vést k lepším výsledkům spánku.
 • Spánkové prostředí: Vytvoření pohodlného spacího prostoru bez rušivých vlivů je pro relaxaci před spaním zásadní.

Začlenění těchto strategií do každodenního života by mohlo zmírnit některé negativní dopady stresu na spánek REM a nakonec vám pomoci dosáhnout klidnějšího spánku navzdory existujícím problémům s úzkostí, kterým můžete čelit.

Diagnostika úzkostí souvisejících se spánkem

Diagnostika úzkostí souvisejících se spánkem

Spánková úzkost může významně ovlivnit každodenní život člověka, a proto je nezbytné tento problém přesně diagnostikovat. Aby bylo možné určit, zda osoba trpí úzkostí spojenou se spánkem, poskytovatelé zdravotní péče obvykle provádějí fyzikální vyšetření, přezkoumávají anamnézu pacientů a hodnotí jejich příznaky. Správná diagnóza je zásadní pro stanovení nejúčinnějšího léčebného plánu, který pomůže těm, kdo bojují s nespavostí, naučit se lépe spát navzdory tomu, že zažívají pocity úzkosti.

Důležitost přesné diagnózy při řešení potíží se spánkem vyvolaných úzkostí

Přesná diagnóza je zásadní pro vytvoření individuálních léčebných plánů, které řeší konkrétní potřeby každého pacienta a zajišťují mu potřebnou péči pro zvládnutí potíží se spánkem v souvislosti s úzkostnými poruchami. Přesná diagnóza umožňuje zdravotnickým pracovníkům vypracovat individuální léčebné plány, které řeší jak emocionální strádání způsobené úzkostnými potížemi se spánkem, tak veškeré fyziologické faktory přispívající k narušenému režimu odpočinku.

V některých případech mohou ke špatné kvalitě spánku přispívat základní problémy, jako je spánková apnoe, a zhoršovat stávající úzkosti. Komplexní posouzení kvalifikovaným odborníkem je proto zásadní jak pro řešení emocionálního stresu způsobeného těmito zážitky, tak pro řešení případných fyziologických faktorů, které přispívají k narušenému režimu odpočinku.

Biofeedback cvičení pro zlepšení kvality spánku

 • Meditace všímavosti: Bylo prokázáno, že praktikování meditace všímavosti před spaním snižuje celkovou úroveň obav a zároveň podporuje relaxační techniky vedoucí k dosažení klidnějšího spánku.
 • Cvičení na hluboké dýchání: Cvičení hlubokého dýchání může pomoci osobám, které trpí poruchami spánku vyvolanými úzkostí, protože podporuje uvolnění a snižuje zrychlené dýchání spojené s pocity extrémního strachu nebo paniky.
 • Mluvní terapie: Pro někoho mohou být sezení s odborníkem na duševní zdraví příležitostí k odstranění příčin úzkostí a zároveň k osvojení nových strategií zvládání každodenních stresorů, které přispívají ke špatným spánkovým návykům.

Zařazení cvičení biofeedbacku do běžného režimu může být prospěšné pro zlepšení celkové kvality spánku. Tyto techniky fungují tak, že jedince učí, jak kontrolovat fyziologické reakce svého těla (například srdeční tep a svalové napětí), když čelí spouštěčům, které v nich vyvolávají pocit úzkosti nebo potíže s usínáním. Lidé, kteří se potýkají s úzkostmi spojenými se spánkem, se mohou naučit, jak účinně zvládat své příznaky a dosáhnout klidnějších nocí.

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostí souvisejících s nespavostí

Kognitivně-behaviorální terapie úzkostí souvisejících s nespavostí

Kognitivně-behaviorální terapie (KBT) se ukázala jako účinná při léčbě obou úzkostí souvisejících s nespavostí tím, že snižuje celkovou úroveň obav a zároveň podporuje zdravé návyky. CBT pomáhá jednotlivcům identifikovat negativní myšlenkové vzorce, které přispívají k jejich neschopnosti usnout nebo zůstat spát, a nahradit je zdravějšími alternativami.

Identifikace negativních myšlenkových vzorců způsobujících potíže s usínáním

Jedním z klíčových aspektů KBT je rozpoznání negativních myšlenkových vzorců, které mohou přispívat k úzkosti ze spánku. Úzkost týkající se každodenního života, generalizovaná úzkostná porucha, sociální neklid, záchvat paniky nebo posttraumatický stres mohou často vést k potížím se spánkem. Mezi běžné příklady patří např:

 • Strach z nedostatečného spánku a jeho dopadu na vaše zdraví nebo pracovní výkon.
 • Úzkost z myšlenek, které vám brání usnout.
 • Negativní přesvědčení o vaší schopnosti vyrovnat se s nedostatkem klidného spánku.

Nahrazení nezdravých myšlenek konstruktivnějšími myšlenkami

Aby se zlepšily spánkové návyky a zmírnily pocity spojené s poruchami spánku, jako je chronická nespavost nebo potíže s usínáním způsobené zrychleným dýcháním v důsledku extrémního strachu, je nezbytné, aby se jedinci podstupující léčbu CBT naučili, jak mohou tyto nezdravé myšlenky nahradit konstruktivnějšími. Tento proces zahrnuje:

 1. Vyhodnocení přesnosti: Určete, zda je úzkostná myšlenka založena na faktech, nebo na předpokladech.
 2. Racionalizace obav: Připomeňte si, že úzkost je normální součástí života a nemusí nutně znamenat, že se stane něco hrozného.
 3. Přeformulování myšlenek: Nahrazení negativních názorů pozitivnějšími nebo neutrálními alternativami. Například místo myšlenky "Nikdy neusnu" zkuste "Možná mi bude chvíli trvat, než se uvolním, ale nakonec usnu".

Meditace všímavosti a další relaxační strategie mohou pomoci při zvládání problémů se spánkem spojených s psychickými potížemi, jako je GAD nebo posttraumatická stresová porucha. Pokud se naučíte zvládat tyto úzkostné pocity prostřednictvím kognitivně-behaviorální terapie a dalších přístupů založených na důkazech, jako je například terapie rozhovorem, mohou jedinci, kteří se potýkají s problémy se spánkem v důsledku úzkostných poruch, začít zažívat kvalitnější odpočinek a zlepšit celkové duševní zdraví.

Léky pro zvládání úzkosti ve spánku

Spánková úzkost může být vysilující stav, který ovlivňuje schopnost usnout nebo zůstat spát. V některých případech mohou být nezbytné léky, které pomohou tyto indikace zvládnout a zlepšit kvalitu spánku. Před zahájením jakéhokoli nového režimu užívání léků je důležité poradit se s poskytovatelem zdravotní péče.

Typy léků používaných při léčbě úzkosti ve spánku

Benzodiazepiny jsou jednou ze skupin léků běžně předepisovaných k léčbě úzkostných poruch, včetně úzkosti ve spánku. Tyto léky působí tak, že zvyšují účinky GABA, neurotransmiteru zodpovědného za zklidnění centrálního nervového systému. Příkladem jsou diazepam (Valium), lorazepam (Ativan) a alprazolam (Xanax). Benzodiazepiny by však měly být užívány pouze krátkodobě vzhledem k možnosti vzniku závislosti a dalších nežádoucích účinků.

Dalším typem léků, které jsou často předepisovány osobám trpícím generalizovanou úzkostnou poruchou nebo panickou poruchou, jsouselektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI), jako je fluoxetin (Prozac) a sertralin (Zoloft). SSRI působí tak, že zvyšují hladinu serotoninu v mozku, což pomáhá regulovat náladu a podporuje uvolnění.

Důležitost konzultace s lékařem před nasazením léků

Přestože léky mohou přinést úlevu od úzkostí spojených se spánkem, je nezbytné se před zahájením jakéhokoli nového léčebného plánu vždy poradit s lékařem. Některé léky by mohly potenciálně zhoršit problémy se spánkem nebo se negativně ovlivňovat s jinými léky, které již možná užíváte. Váš poskytovatel zdravotní péče bude schopen určit nejvhodnější lék a dávkování pro vaše konkrétní potřeby.

Kromě toho je nezbytné dodržovat pokyny lékaře ohledně doby, po kterou byste měli daný lék užívat. Některé léky, například benzodiazepiny, mohou vést k závislosti, pokud jsou užívány delší dobu nebo ve vyšších dávkách, než je předepsáno. Nezapomeňte se o všech obavách z možných nežádoucích účinků nebo závislosti poradit se svým lékařem.

Nefarmakologické možnosti léčby

V některých případech mohou být pro zvládání úzkosti ze spánku vhodnější nefarmakologické možnosti léčby. Mezi tyto alternativy patří:

 • Vytvoření pravidelného režimu spánku a vytvoření atmosféry, která usnadňuje klid, může pomoci dosáhnout kvalitnějšího spánku.
 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): Tato forma terapie pomáhá jednotlivcům identifikovat negativní myšlenkové vzorce, které přispívají k jejich neschopnosti usnout nebo zůstat spát, a nahradit je zdravějšími alternativami.
 • Relaxační techniky: Cvičení hlubokého dýchání nebo meditace v duchu před spaním může pomoci snížit hladinu úzkosti a zlepšit celkovou kvalitu spánku.

Je důležité si uvědomit, že poruchy spánku, jako je spánková apnoe nebo chronická nespavost, mohou vyžadovat další lékařský zásah nad rámec medikamentózní nebo nefarmakologické léčby. Pokud trpíte úzkostí nebo jinými duševními poruchami, které narušují váš každodenní život, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče.

Alternativní terapie úzkosti ve spánku

Alternativní terapie úzkosti ve spánku

Úzkost ve spánku lze zvládnout pomocí různých alternativních terapií, které podporují relaxaci a pomáhají zmírnit pocity stresu. Tyto techniky představují nefarmakologické přístupy, které podporují pocit klidu a umožňují jednotlivcům dosáhnout lepší kvality spánku.

Meditace a cvičení hlubokého dýchání pro relaxaci

Bylo prokázáno, žemeditační techniky, jako je meditace všímavosti, účinně snižují úroveň úzkosti a zlepšují celkové duševní zdraví. Soustředěním se na přítomný okamžik bez posuzování se mohou jedinci naučit zbavit se úzkostných myšlenek, které jim brání usnout. Hluboká dechová cvičení navíc mohou pomoci regulovat zrychlené dýchání často spojené s úzkostnými poruchami a zároveň podpořit relaxaci před spaním.

Uklidňující aktivity a plánování denních starostí

Dalším způsobem, jak účinně zvládat úzkost ze spánku, je začlenění uklidňujících aktivit do každodenního života. Věnování se relaxačním koníčkům, jako je četba nebo poslech tiché hudby před spaním, může vytvořit klidnou atmosféru podporující klidný spánek. Kromě toho naplánování určitého času během dne pro sezení s obavami dává lidem, kteří pociťují úzkost v noci, příležitost řešit své obavy aktivně, místo aby jim dovolili narušit jejich spánkový režim.

 • Vytvořte si před spaním rutinu zahrnující uklidňující činnosti, jako je čtení nebo poslech uklidňující hudby.
 • Naplánujte si "čas na starosti" během denního světla, místo abyste o obavách přemýšleli, když se snažíte večer usnout.
 • Zvažte cvičení jógy nebo jiné mírné fyzické cvičení dříve večer jako součást programu na uklidnění.

Je třeba si uvědomit, že každý člověk je jedinečný a to, co funguje u jednoho, nemusí být účinné u jiného. Experimentování s různými relaxačními technikami vám může pomoci objevit nejvhodnější přístup ke zvládání úzkosti ze spánku.

Další zdroje pro úlevu od úzkosti při spánku

Pokud hledáte další informace o alternativních terapiích a strategiích, jak zlepšit kvalitu spánku a zároveň se vypořádat s úzkostí, zvažte tyto zdroje:

Správná hygiena spánku

Správná hygiena spánku

Pro zvládání úzkosti ze spánku je zásadní dodržování správné spánkové hygieny. Zařazením zdravých návyků do každodenního režimu můžete výrazně zlepšit kvalitu svého odpočinku a snížit dopad úzkosti na váš spánek. V této části si projdeme několik klíčových tipů pro vytvoření spolehlivého spánkového režimu a nastavení atmosféry podporující relaxaci.

Udržování důsledného režimu před spaním

Pravidelný režim před spaním pomáhá dát tělu signál, že je čas se uklidnit a připravit se na spánek. Díky této důslednosti se vám bude lépe usínat a během noci vás bude méně rušit. Chcete-li si vytvořit stabilní režim, zvažte zavedení těchto postupů:

 • Vytvoření plánu: Každý večer choďte spát ve stejnou dobu a každé ráno vstávejte ve stejnou dobu - a to i o víkendu.
 • Vyhněte se stimulantům: Omezte příjem kofeinu v pozdních odpoledních nebo večerních hodinách, protože může narušit usínání nebo způsobit zhoršení kvality spánku.
 • Před spaním jezte lehce: Konzumace těžkých jídel před spaním může způsobit nepohodlí při usínání.
 • Zařaďte relaxační techniky: Před spaním se věnujte uklidňujícím aktivitám, jako je četba, teplá koupel nebo meditace.

Vytvoření prostředí vhodného pro relaxaci

Prostředí, ve kterém spíte, je hlavním faktorem, který ovlivňuje, jak efektivně můžete relaxovat, když je čas spát, a proto je třeba vzít v úvahu vytvoření atmosféry, která usnadňuje relaxaci. Příjemný prostor podporuje lepší spánek a pomáhá zmírnit úzkost ze spánku. Zvažte následující tipy pro vytvoření uklidňující atmosféry:

 • Optimalizujte teplotu v ložnici: Bylo prokázáno, že tato teplota přispívá k lepšímu spánku: Udržujte v místnosti chladno, ideálně mezi 15-19 °C (60-67 °F).
 • Eliminace rušivých vlivů hluku: Použijte přístroje pro odstranění bílého šumu nebo špunty do uší, abyste zablokovali případné rušivé vlivy, které by mohly narušit váš odpočinek.
 • Udržujte tmavé prostředí: Investujte do zatemňovacích závěsů nebo si nasaďte masku na oči, abyste minimalizovali působení světla, když se snažíte usnout.
 • Upřednostněte pohodlí: Vybírejte takové materiály a polštáře, které poskytují dostatečnou oporu a pozitivně přispívají k celkové relaxaci během spánku.

Pro osoby trpící úzkostnými poruchami, jako je generalizovaná úzkostná porucha, panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha, mohou být správné postupy spánkové hygieny prospěšné pro zlepšení kvality odpočinku a zvládání příznaků. Nezapomeňte se vždy poradit se zdravotníkem, pokud máte i přes provádění těchto strategií nadále potíže s usínáním.

Doplňky hořčíku pro úlevu od úzkosti při spánku

Výzkum naznačuje, že doplňky stravy s hořčíkem mohou být prospěšné pro zlepšení kvality spánku a zmírnění příznaků souvisejících s úzkostnými poruchami. Při zvažování jakýchkoli doplňků stravy, jako je hořčík, pro zvládání potíží se spánkem způsobených stresem, je nezbytné se vždy poradit s lékařem.

Typy hořčíkových doplňků vhodných pro podporu lepšího spánku

Hořčík je důležitý minerál, který se podílí na různých tělesných funkcích, včetně regulace neurotransmiterů, jež podporují relaxaci a klidný spánek. Na trhu je k dispozici několik typů doplňků stravy s hořčíkem, ale některé mohou být při zmírňování úzkosti ze spánku účinnější než jiné:

 • Glycinát hořečnatý: Tato forma hořčíku je vysoce biologicky dostupná a má uklidňující účinky na mozek, takže je vynikající volbou pro ty, kteří bojují s nespavostí způsobenou úzkostí.
 • Citrát hořečnatý: Tento typ hořčíku se sice nevstřebává tak snadno jako glycinát hořečnatý, ale i tak přináší výhody, jako je uvolnění svalů a zlepšení celkové kvality spánku.
 • Malát hořečnatý: Tato forma je známá pro svou schopnost bojovat proti únavě během dne a zároveň podporovat lepší spánek v noci, což může pomoci snížit pocit vyčerpání, který často zažívají lidé s chronickou nespavostí nebo špatnými spánkovými návyky.

Chcete-li určit, který typ doplňku stravy s hořčíkem by pro vás byl nejvhodnější, poraďte se s odborníkem, který může posoudit vaše individuální potřeby na základě faktorů, jako je věk, anamnéza, aktuálně užívané léky (pokud existují) a specifické příznaky související s duševními stavy, jako je generalizovaná úzkostná porucha nebo panická porucha, a fyzickými projevy, jako je zrychlené dýchání nebo živé sny spojené s narušeným spánkem.

Konzultace s lékařem ohledně užívání hořčíku

Před zahájením jakéhokoli nového doplňkového režimu je nezbytné poradit se s poskytovatelem zdravotní péče. Ten vám pomůže určit vhodné dávkování a zajistí, aby nedocházelo k potenciálním interakcím se stávajícími léky nebo základními zdravotními potížemi. Kromě toho vám může doporučit další změny životního stylu nebo léčbu, jako je zlepšení spánkové hygieny, praktikování meditace všímavosti nebo absolvování kognitivně-behaviorální terapie, abyste dále zlepšili svou schopnost účinně zvládat potíže se spánkem spojené s úzkostí.

Začlenění hořčíku do komplexního přístupu k řešení úzkosti související se spánkem může být výhodné, protože může snížit příznaky stavů, jako je posttraumatická stresová porucha nebo sociální úzkostná porucha, a pomoci dosáhnout klidnějších nocí. Úzkou spoluprací s kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem a prozkoumáním různých možností přizpůsobených konkrétně individuálním potřebám mohou ti, kteří se potýkají s chronickou nespavostí v důsledku zvýšené úrovně emočního stresu, začít podnikat kroky k dosažení lepší celkové pohody prostřednictvím důslednějšího a posilujícího spánku noc co noc.

Nejčastější dotazy týkající se úzkosti ze spánku

Co způsobuje úzkost ze spánku?

Úzkost ze spánku, známá také jako úzkost ze spánku, může být způsobena různými faktory, jako je stres, duševní poruchy, jako je generalizovaná úzkostná porucha nebo panická porucha, a špatné spánkové návyky. Může být také důsledkem strachu z nedostatečného regeneračního spánku nebo negativních zkušeností souvisejících s dobou spánku.

Existuje souvislost mezi úzkostí a spánkem?

Ano, mezi úzkostí a spánkem existuje silná souvislost. Úzkost může vést k potížím s usínáním nebo udržením spánku v důsledku myšlenkových pochodů a zvýšené úrovně vzrušení. Naopak nedostatek kvalitního spánku může zhoršit stávající příznaky úzkosti nebo přispět k rozvoji nových úzkostí.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?