Hypopnoe: Příčiny, diagnostika a možnosti léčby

Published:

Pokud jde o spánkovou medicínu, hypopnoe je zásadním tématem, které často zůstává bez povšimnutí. Jelikož se jedná o méně známý aspekt poruch dýchání ve spánku, je pochopení hypopnoe zásadní pro udržení dobrého zdraví a dosažení klidného spánku.

V tomto příspěvku se budeme zabývat definicí a charakteristikou hypopnoe a zdravotními riziky spojenými s neléčenými případy. Probereme také význam přesných diagnostických nástrojů při identifikaci respiračních příhod během spánkových studií a to, jak mohou algoritmy založené na polysomnografii rozlišit mezi centrálními a obstrukčními hypopnoe.

Dále se budeme zabývat běžnými příčinami obstrukční hypopnoe a úlohou, kterou hraje obezita při zvyšování rizika vzniku obstrukční spánkové apnoe (OSA). Dále se dozvíte o normálním rozmezí hypopnoí za hodinu a o tom, jak jejich četnost ovlivňuje kvalitu spánku i celkové zdraví. Nakonec se budeme zabývat různými možnostmi léčby, které jsou k dispozici pro ty, kdo se potýkají s problémy s poruchami dýchání ve spánku, jako je úprava životního stylu nebo terapie kontinuálním pozitivním tlakem v dýchacích cestách (CPAP).

Hypopnoe

Porozumění hypopnoe

Hypopnoe je částečné zablokování nebo snížení průtoku vzduchu během spánku, často spojené s obstrukční spánkovou apnoe (OSA). Přesná diagnóza je zásadní pro rozpoznání centrálních i obstrukčních případů tohoto onemocnění, protože její neprovedení může vést k vážným zdravotním rizikům. Přesná diagnóza pomocí algoritmů založených na polysomnografii má zásadní význam pro účinné rozpoznání centrálních a obstrukčních případů tohoto onemocnění.

Definice a charakteristika hypopnoe

Hypopnoe nastává, když se příjem vzduchu sníží nejméně o 30 % v porovnání s typickým dýcháním, a to buď spolu s poklesem saturace kyslíkem, nebo s probuzením ze spánku. Tyto příhody obvykle trvají nejméně 10 sekund, ale mohou se lišit v závislosti na specifických dechových vzorcích jedince. Závažnost hypopnoe se může pohybovat od mírné až po závažnou, a to na základě faktorů, jako je četnost za hodinu a dopad na celkovou kvalitu spánku.

Hypopnoe se liší od apnoe, při níž dochází k úplnému zastavení proudění vzduchu během spánku. Oba stavy narušují normální dýchání a přispívají ke špatné kvalitě spánku, ale pro jejich přesnou identifikaci jsou nutná odlišná diagnostická kritéria.

Zdravotní rizika spojená s neléčenou hypopnoí

Pokud se hypopnoe neléčí, může představovat významné zdravotní riziko, protože je spojena s OSA. Mezi možné následky patří:

 • Fragmentace spánku: Časté probouzení způsobené sníženým prouděním vzduchu vede k narušení spánkového režimu, což vede k denní únavě a zhoršení kognitivních funkcí.
 • Desaturace kyslíkem: Snížená hladina kyslíku v krvi zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací, jako je hypertenze, srdeční selhání, mrtvice nebo arytmie.
 • Metabolické poruchy: Chronické poruchy spánku jsou spojeny s inzulinovou rezistencí, cukrovkou 2. typu a obezitou.
 • Problémy s duševním zdravím: Špatná kvalita spánku může přispívat k poruchám nálady, jako je deprese nebo úzkost.

Pro zmírnění těchto rizik je nezbytné, aby osoby, které mají příznaky hypopnoe nebo OSA, vyhledaly řádné lékařské vyšetření a léčbu. Důkladné posouzení kvalifikovaným zdravotníkem specializujícím se na spánkovou medicínu pomůže určit nejvhodnější postup na základě individuálních potřeb a okolností.

Spánkové studie a diagnostika hypopnoe

Studie spánku zůstávají zlatým standardem, pokud jde o diagnostiku jakýchkoli poruch souvisejících právě s narušenými vzorci v bezvědomí. Algoritmy založené na polysomnografii poskytují komplexní náhled na to, co by jinak mohlo zůstat nepovšimnuto bez řádného vyšetření kvalifikovanými odborníky, jako jsou lékaři specializující se na spánkovou medicínu.

Význam přesných diagnostických nástrojů pro identifikaci respiračních příhod

Přesná diagnóza má zásadní význam pro stanovení nejúčinnějšího léčebného plánu pro osoby s hypopnoí nebo jinými respiračními příhodami během spánku. Polysomnografie (PSG) zůstává preferovaným diagnostickým nástrojem díky své schopnosti sledovat různé fyziologické parametry současně během celého nočního odpočinku. Patří sem mozková aktivita, pohyby očí, svalový tonus, srdeční frekvence, hladina kyslíku v krvi, průtok vzduchu nosními dutinami nebo otevíráním úst (oronazální termistor), pohyby hrudní stěny indikující pokusy o usilovné dýchání (respirační vzruchy spojené s úsilím) a další faktory, které mohou naznačovat abnormální vzorce dýchání spojené s centrálními nebo obstrukčními případy.

Spánkové studie a diagnostika hypopnoe

Spánkové studie a diagnostika hypopnoe

Pokud jde o diagnostiku poruch souvisejících se spánkem, jsou spánkové studie zlatým standardem. Tato vyšetření poskytují neocenitelné informace o spánkovém režimu člověka a umožňují lékařům zjistit případné poruchy, které mohou mít vliv na jeho celkový zdravotní stav. Jedním z takových diagnostických nástrojů jsou algoritmy založené na polysomnografii, které hrají klíčovou roli při odhalování respiračních příhod, jako je hypopnoe.

Význam přesných diagnostických nástrojů pro identifikaci respiračních příhod

Přesné diagnostické nástroje jsou pro poskytovatele zdravotní péče zásadní pro identifikaci problémů s poruchami dýchání ve spánku, jako je obstrukční spánková apnoe (OSA). Algoritmy založené na polysomnografii nabízejí komplexní údaje o proudění vzduchu během spánku a umožňují lékařům specializujícím se na spánkovou medicínu přesně určit konkrétní dechové příhody, jako jsou hypopnoe nebo apnoe.

Tato úroveň detailů umožňuje lékařům nejen určit, zda někdo trpí OSA, ale také jim pomáhá rozlišit mezi centrálními a obstrukčními případy tohoto onemocnění. Pochopením základní příčiny těchto poruch dýchání mohou lékaři vypracovat cílenější léčebné plány zaměřené na jedinečné potřeby každého pacienta.

Jak algoritmus založený na polysomnografii definuje centrální a obstrukční případy

Algoritmus založený na polysomnografii funguje na základě sledování různých fyziologických parametrů v průběhu noci, kdy člověk spí. Mezi běžná měření patří:

 • Proudění vzduchu nosem a ústy pomocí termistorů nebo snímačů nosního tlaku;
 • Pohyb hrudní stěny pomocí hrudních impedančních pásů;
 • Saturace kyslíkem pomocí pulzní oxymetrie;
 • Mozková aktivita pomocí elektroencefalografie (EEG);
 • EMG lze využít ke sledování svalové aktivity.

Analýzou těchto dat může algoritmus identifikovat období sníženého průtoku vzduchu nebo úplného zastavení dýchání. V případě hypopnoe je zjištěno částečné zablokování nebo snížení průtoku vzduchu. Algoritmus pak tyto události klasifikuje jako centrální nebo obstrukční na základě dalších informací získaných během spánkové studie.

Centrální hypopnoe vznik á při nedostatečném dechovém úsilí v důsledku problémů s mozkovou kontrolou dýchacích svalů. Tento typ příhod se obvykle objevuje spolu s jinými neurologickými stavy a vyžaduje specializované léčebné postupy. Na druhé straně obstrukční hypopnoe jsou způsobeny fyzickými překážkami v dýchacích cestách, které brání normálnímu proudění vzduchu navzdory pokračujícímu dechovému úsilí jedince.

Souhrnně lze říci, že algoritmy založené na polysomnografii hrají zásadní roli při diagnostice poruch dýchání ve spánku, jako je OSA, a při rozlišování mezi centrálními a obstrukčními případy. Díky přesným diagnostickým nástrojům, které mají poskytovatelé zdravotní péče k dispozici, mohou vypracovat cílené léčebné plány navržené tak, aby účinně řešily jedinečné potřeby každého pacienta.

Obstrukční hypopnoe: Příčiny a rizikové faktory

Obstrukční hypopnoe je částečné zablokování dýchacích cest během spánku, které může vést k poruchám dýchání a snížené hladině kyslíku v krvi. Pro zajištění včasného odhalení a účinné léčby je důležité porozumět příčinám a rizikovým faktorům spojeným s obstrukčními hypopnoe. V této části se budeme zabývat běžnými příčinami vedoucími k obstrukční hypopnoe a také tím, jakou roli hraje obezita při zvyšování rizika vzniku obstrukční spánkové apnoe (OSA).

Běžné příčiny obstrukční hypopnoe

Vznik obstrukční hypopnoe může být způsoben různými stavy, které zužují nebo částečně blokují dýchací cesty. Mezi nejčastější faktory patří:

 • Anatomické abnormality: Zvětšené nosní mandle nebo mandle, vybočená nosní přepážka nebo jiné strukturální problémy v horních cestách dýchacích mohou přispívat k obstrukci dýchacích cest.
 • Uvolnění svalů: Během spánku se svaly v krku uvolňují více než obvykle, protože se snižuje svalový tonus. Toto uvolnění může způsobit zúžení dýchacích cest.
 • Zánět: Alergie nebo infekce způsobující záněty v nose a krku mohou také způsobit zúžení dýchacích cest.
 • Faktory životního stylu: Bylo prokázáno, že konzumace alkoholu před spaním pravidelně každou noc zvyšuje svalovou relaxaci a snižuje celkový svalový tonus v průběhu nočních hodin.

Úloha obezity při zvyšování rizika vzniku OSA

Hlavním faktorem, který přispívá ke zvýšenému výskytu OSA s převahou hypopnoe, je obezita. Nadměrná tělesná hmotnost, zejména v oblasti krku a hrudníku, může vést ke zvýšenému tlaku na dýchací cesty a vyšší pravděpodobnosti obstrukce během spánku. Podle Americké akademie spánkové medicíny je u obézních osob nejméně čtyřikrát vyšší pravděpodobnost vzniku OSA ve srovnání s osobami s normální tělesnou hmotností.

Výzkum navíc ukázal, že ženy jsou na vznik hypopnoe náchylnější než muži, částečně proto, že mají tendenci nosit přebytečný tuk spíše v horní části těla než v nižších oblastech, jako jsou boky nebo stehna, jak je tomu obvykle u mužů(zdroj). Tento rozdíl může mít za následek větší zúžení dýchacích cest u žen, což vede k případům, kdy pravidelně dochází k částečnému ucpání během nočních hodin.

Mezi další rizikové faktory obstrukční hypopnoe patří kromě obezity také:

 • Věk: Prevalence OSA se zvyšuje s věkem, zejména u dospělých středního věku a starších osob.
 • Rodinná anamnéza: Pokud máte v rodině někoho, kdo trpí spánkovou apnoe, může to zvýšit pravděpodobnost, že se u vás toto onemocnění objeví.
 • Gastroezofageální refluxní choroba (GERD): Lidé trpící GERD často zažívají reflux kyseliny během spánku, což může způsobit zánět a zúžení krčních cest, které dále přispívají k rozvoji nebo zhoršení příznaků spojených zejména s poruchami v bezvědomí, jako je chrápání nebo dušení během nočních hodin každou noc (zdroj).

Pro včasné odhalení, identifikaci a léčbu obstrukční hypopnoe je zásadní pochopit její zdroj a potenciální nebezpečí. Řešením těchto základních problémů prostřednictvím úpravy životního stylu nebo lékařských zákroků mohou jednotlivci výrazně zlepšit kvalitu svého spánku a celkový zdravotní stav.

Normální rozmezí & amp; Frekvence hypopnoí za hodinu

Normální rozsahy a frekvence hypopnoe za hodinu

Zjištění, kolik hypopnoí za hodinu je normální, hraje významnou roli při určování, zda někdo trpí poruchou dýchání související se spánkem, jako je obstrukční hypopnoe. Je to důležité nejen pro pacienty, ale také pro jejich partnery, kteří mohou pravidelně každou noc pociťovat poruchy způsobené příznaky, jako je chrápání a dušení, v průběhu nočních hodin.

Definování normálních rozmezí pro hypopnoe za hodinu

Počet hypopnoí považovaných za normální se liší v závislosti na jednotlivci a jeho konkrétních okolnostech. Lékaři obvykle používají jako měřítko pro hodnocení závažnosti spánkové apnoe index apnoe-hypopnoe (AHI), který vypočítává průměrný počet apnoí a hypopnoí vyskytujících se za hodinu během spánku. Index AHI vypočítává průměrný počet apnoí a hypopnoí za hodinu spánku. Podle Americké akademie spánkové medicíny lze skóre AHI rozdělit do čtyř úrovní:

 • Normální: AHI nižší než 5 událostí za hodinu se považuje za normální.
 • Mírná spánková apnoe : AHI mezi 5-15 událostmi za hodinu znamená mírnou spánkovou apnoe.
 • Středně těžká spánková apnoe : AHI mezi 15-30 událostmi za hodinu naznačuje středně těžkou spánkovou apnoe.
 • Těžká spánková apnoe : AHI vyšší nebo rovno 30 událostem za hodinu znamená těžkou spánkovou apnoe.

Pokud máte podezření, že u vás nebo vašeho partnera dochází k abnormálnímu výskytu hypopnoe, je nezbytné se poradit se zdravotníkem specializujícím se na spánkovou medicínu, který provede správné vyhodnocení a diagnostiku.

Vliv frekvence spánku na kvalitu spánku a celkové zdraví

Časté hypopnoe mohou mít významný dopad na kvalitu spánku a vést ke zhoršení celkového zdravotního stavu. Pokud jsou dýchací cesty během spánku částečně zablokovány, může to způsobit pokles hladiny kyslíku v krvi. Tento pokles kyslíku vyvolává v mozku nutnost krátkého probuzení a obnovení normálního dýchání, což narušuje regenerační spánek.

Špatná kvalita spánku v důsledku hypopnoe může mít různé krátkodobé i dlouhodobé následky. Mezi okamžité účinky patří nadměrná denní únava, podrážděnost, potíže se soustředěním nebo problémy s pamětí. Časem mohou neléčené apnoe a hypopnoe přispět k závažnějším zdravotním problémům, jako je vysoký krevní tlak(zdroj), srdeční onemocnění(zdroj), cukrovka 2. typu(zdroj), mrtvice(zdroj) nebo dokonce deprese.

Pro udržení optimálního zdraví a pohody je nezbytné, aby jedinci, u nichž se vyskytuje abnormální počet hypopnoí za hodinu, vyhledali odbornou pomoc kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče specializujícího se na spánkovou medicínu. Včasný zásah prostřednictvím přesné diagnózy a vhodných možností léčby může významně zlepšit celkovou kvalitu života člověka tím, že řeší tyto základní respirační příhody, které narušují zdravý spánkový režim.

Možnosti léčby problémů s poruchami dýchání ve spánku

Řešení problémů s poruchami dýchání ve spánku, jako jsou apnoe a hypopnoe, může výrazně ovlivnit kvalitu života člověka. Naštěstí jsou k dispozici různé možnosti léčby, jejichž cílem je zmírnit příznaky spojené s těmito stavy, snížit jejich četnost nebo závažnost a v konečném důsledku zlepšit celkové zdravotní výsledky pacientů, kteří jimi trpí.

Úpravy životního stylu pro řešení příznaků souvisejících s OSA

Prvním užitečným krokem při zvládání obstrukční spánkové apnoe (OSA) a souvisejících příznaků, jako je hypopnoe, může být provedení určitých změn životního stylu. Některé doporučené změny zahrnují:

 • Úbytek hmotnosti: Vzhledem k tomu, že obezita je významným rizikovým faktorem pro vznik OSA, může snížení hmotnosti pomoci snížit výskyt apnoe a hypopnoe.
 • Vyhýbání se alkoholu a sedativům: Tyto látky mohou uvolnit svaly v krku, což zvyšuje pravděpodobnost obstrukce dýchacích cest během spánku.
 • Nastavení polohy při spánku: Spánek na boku místo na zádech může pomoci udržet dýchací cesty volné, protože zabrání gravitaci, aby jazyk zapadl zpět do krku.
 • Nosní dekongestiva nebo léky na alergii: Pokud k dýchacím potížím během spánku přispívá ucpaný nos, může vám ulevit užívání volně prodejných dekongestiv nebo předepsaných léků na alergii.

Terapie CPAP jako účinná možnost léčby

Nejběžnějším způsobem léčby středně těžké až těžké formy OSA je léčba kontinuálním přetlakem v dýchacích cestách (CPAP). Ta spočívá v nošení masky připojené k přístroji, který přivádí vzduch pod tlakem nosem nebo ústy, čímž udržuje dýchací cesty otevřené a zabraňuje vzniku apnoe a hypopnoe.

Bylo prokázáno, že terapie CPAP je velmi účinná při snižování počtu případů poruch dýchání ve spánku. Pro některé pacienty však může být obtížné přizpůsobit se nošení masky během spánku. V takových případech se nabízí alternativní možnosti léčby:

 • Dvouúrovňový přetlak v dýchacích cestách (BiPAP): Podobně jako CPAP, ale poskytuje různé úrovně tlaku pro vdech a výdech, což je pro některé uživatele pohodlnější.
 • Adaptivní servoventilace (ASV): Novější forma přetlakové terapie v dýchacích cestách, která upravuje průtok vzduchu na základě individuálních dechových vzorců.

Kromě těchto léčebných postupů lze v závislosti na závažnosti OSA a konkrétních potřebách pacienta zvážit i další zákroky, jako jsou ústní aparáty nebo chirurgický zákrok. Ústní aparáty fungují tak, že během spánku posunou čelist dopředu, čímž se uvolní prostor dýchacích cest v zadní části krku. Chirurgické možnosti mohou sahat od minimálně invazivních zákroků, jako je radiofrekvenční ablace(RFA), která zmenšuje tkáň způsobující obstrukci v krku, až po rozsáhlejší operace, jako je uvulopalatofaryngoplastika (UPPP), která odstraňuje přebytečnou tkáň z měkkého patra a oblasti hltanu.

Léčba poruch dýchání ve spánku má zásadní význam nejen pro zlepšení nočních příznaků, ale také pro řešení možných dlouhodobých zdravotních rizik spojených s neléčenými stavy, jako je OSA. Poraďte se se zdravotníkem specializujícím se na spánkovou medicínu, například s Americkou akademií spánkové medicíny, abyste určili nejvhodnější léčebný plán pro vaše konkrétní potřeby.

Nejčastější dotazy týkající se hypopnoe

Jaké je pravidlo 4 % pro hypopnoe?

Pravidlo 4 % pro hypopnoe odkazuje na diagnostické kritérium používané při studiích spánku, kdy se hypopnoe považuje za významnou, pokud způsobí alespoň 4% pokles saturace krve kyslíkem. To pomáhá rozlišit mezi normálními výkyvy a klinicky významnými respiračními příhodami, které mohou vyžadovat léčbu.

Je hypopnoe stejně závažná jako apnoe?

Hypopnoe je obecně méně závažná než apnoe, ale přesto může mít negativní zdravotní následky, pokud se neléčí. Oba stavy narušují normální dýchání během spánku, což vede k fragmentaci spánku a snížení celkové kvality spánku. U apnoe však dochází k úplné obstrukci dýchacích cest, zatímco u hypopnoe pouze k částečné obstrukci nebo snížení průtoku vzduchu.

Jaké je pravidlo 3% hypopnoe?

Pravidlo 3% hypopnoe se vztahuje k alternativnímu diagnostickému kritériu, kdy pokles průtoku vzduchu o nejméně 30 % trvající déle než deset sekund doprovázený nejméně 3% poklesem saturace krve kyslíkem definuje významnou hypopnoickou příhodu. Tato hranice umožňuje lékařům identifikovat mírnější případy, které však mohou mít vliv na celkový zdravotní stav a pohodu.

Jaké jsou dlouhodobé účinky hypopnoe?

Pokud se neléčí, může chronický výskyt hypopnoe vést k různým dlouhodobým zdravotním problémům, jako je nadměrná denní únava, zhoršené kognitivní funkce, poruchy nálady, například deprese nebo úzkost, kardiovaskulární problémy včetně hypertenze a arytmií, metabolické poruchy, například diabetes mellitus II. typu nebo syndrom inzulínové rezistence.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?