Maladaptivní snění

Last updated:

Published:

Maladaptivní snění je méně známý, ale stále více uznávaný stav duševního zdraví, který postihuje mnoho lidí na celém světě. Jedná se o živé, pohlcující snění, které může spotřebovat značné množství času a energie a často narušuje každodenní život. V tomto příspěvku na blogu pronikneme do složitosti maladaptivního denního snění tím, že prozkoumáme jeho odlišnosti od běžného snění a prozkoumáme emocionální zapojení těchto fantazií.

Budeme zkoumat četnost výskytu maladaptivní poruchy snění (MDD) u různých skupin, včetně těch, které jsou ovlivněny vnějšími vlivy, jako jsou pandemie. Kromě toho budeme zkoumat možné příčiny MDD, jako je trauma z dětství, a její vztah k jiným duševním poruchám.

Dále si posvítíme na důsledky nadměrného fantazírování na osobní vztahy a profesní či studijní výsledky. Nakonec prozkoumáme možnosti léčby MDD prostřednictvím tréninku všímavosti a soustředění se na vnější realitu a zároveň zdůrazníme roli, kterou hrají online platformy při zvyšování povědomí veřejnosti o tomto stavu.

maladaptivní snění

Porozumění maladaptivnímu snění

Maladaptivní denní snění je fenomén, který se vyznačuje nadměrným, nutkavým ponořením do živých a složitých fantastických zápletek. Tento typ snění vyvolává u jedince, který ho prožívá, intenzivní emocionální angažovanost. Poprvé jej identifikoval profesor Eli Somer, když zjistil, že šest pacientů popisuje vstupování do těchto živých fantazií jako způsob, jak utišit svou psychickou bolest.

Rozdíl mezi běžným sněním a maladaptivním sněním

Zatímco běžné snění čas od času zažívá každý, maladaptivní snílci se na dlouhé hodiny ztratí ve svém vlastním světě. Tito jedinci mají často potíže s rozlišováním mezi realitou a fantazií, což vede k tomu, že se do svých imaginárních scénářů hluboce ponoří. Maladaptivní snění může být natolik pohlcující, že brání každodenním činnostem, jako je práce nebo škola.

Emocionální zapojení do maladaptivních snů

Emocionální investice prožívané během maladaptivního snění se mohou pohybovat od pocitů štěstí a vzrušení až po smutek nebo hněv v závislosti na obsahu představovaného scénáře. U některých jedinců trpících tímto stavem se tyto emoce mohou dokonce projevovat fyzicky prostřednictvím činností, jako je chůze nebo gesta rukou, zatímco jsou ponořeni do svých myšlenek.

V mnoha případech používají lidé, u nichž dochází k maladaptivnímu snění, tento způsob snění jako únikový mechanismus, když čelí stresujícím faktorům v reálném světě, jako je špatná kvalita spánku, trauma z dětství nebo jiné duševní poruchy, například obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) a porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD). V důsledku toho pro ně může být obtížné zvládat každodenní životní výzvy a udržovat zdravé vztahy.

Pro jedince, kteří neznají pojem maladaptivního snění, může být pochopení jeho dopadu na duševní zdraví náročné. Rozpoznání rozdílu mezi běžným denním sněním a touto intenzivnější formou fantazírování je však pro ty, kteří hledají pomoc nebo podporu při zvládání svých příznaků, zásadní.

Škála maladaptivního snění

K posouzení závažnosti maladaptivních tendencí k dennímu snění vědci vyvinuli nástroj nazvaný Škála maladaptivního denního snění (MDS). Tento sebehodnotící dotazník měří různé aspekty, jako je četnost, délka trvání a emoční intenzita spojená s těmito živými představami. S využitím této škály mohou odborníci lépe pochopit, jak hluboce je toto chování zakořeněno v každodenní rutině člověka, a podle toho určit vhodné možnosti léčby.

Porozumět maladaptivnímu snění může být složité a emotivní, ale se správnými informacemi je možné do tohoto jevu nahlédnout. Zkoumání prevalence poruchy maladaptivního denního snění v různých populacích tak poskytuje příležitost k dalšímu zkoumání jejího vlivu na jedince.

Příčiny poruchy maladaptivního snění

Pochopení základních příčin maladaptivní poruchy snění (MDD ) je nezbytné pro vypracování účinných léčebných strategií. Přestože neexistuje jediná, definitivní příčina MDD, bylo identifikováno několik faktorů, které mohou přispívat k jejímu rozvoji. V této části se budeme zabývat některými z těchto potenciálních spouštěčů a jejich souvislostí s dalšími duševními poruchami.

Souvislost s traumatem z dětství

Značný počet maladaptivních snílků uvádí, že v dětství prožili trauma, které by mohlo být jedním z faktorů přispívajících ke vzniku MDD. Tito jedinci mohou používat živé snění jako mechanismus zvládání, aby unikli bolestným vzpomínkám nebo zdrcujícím emocím spojeným s traumatickými událostmi z minulosti. Tím, že se ponoří do propracovaných fantazií, se mohou dočasně distancovat od reálného světa a najít útěchu v alternativní realitě, kde mají nad svými zážitky větší kontrolu.

Vztah k jiným duševním poruchám

MDD je spojena s řadou dalších duševních problémů, jako jsou úzkost, deprese, OCD, disociativní poruchy a posttraumatická stresová porucha, které se mohou projevovat maladaptivním sněním jako příznakem nebo vedlejším účinkem. U osob trpících těmito stavy se maladaptivní snění může projevovat jako příznak nebo vedlejší účinek jejich primární diagnózy:

 • Úzkost: Nadměrné obavy a strach mohou vést lidi s úzkostnými poruchami k tomu, že hledají útočiště v detailních imaginárních světech, kde se cítí bezpečně.
 • Deprese: Snění může přinést dočasnou úlevu od těchto negativních emocí.
 • OCD: kompulzivní povaha MDD může souviset s opakujícími se myšlenkami a chováním, které jsou charakteristické pro OCD, a pro nemocné je obtížné se od svých živých snů oprostit.
 • Disociativní poruchy: V případě maladaptivního snění se může jednat o formu disociace, kdy se jedinci odpoutávají od reality, aby se vyrovnali s ohromujícím stresem nebo traumatem.
 • POSTTRAUMATICKÁ STRESOVÁ PORUCHA: Živé fantazie mohou sloužit jako únikový mechanismus pro osoby, které se potýkají s nevyřešenými traumatickými zážitky, a umožňují jim dočasně zapomenout na strastiplné vzpomínky a soustředit se na příjemnější scénáře.

Pro lidi s poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) může být navíc obzvláště obtížné sdílet své zkušenosti s nepřizpůsobivým sněním kvůli stigmatu, které tento nepochopený problém duševního zdraví obklopuje. Zdravotníci a výzkumníci by měli dále zkoumat vazby mezi MDD a dalšími psychickými poruchami, aby mohli vytvořit léčebné plány šité na míru, které se zaměří jak na základní příčiny problému, tak na případné extrémní snění s ním spojené.

Pro účinné řešení maladaptivního snění je důležité identifikovat jeho příčiny. Prozkoumejme, jak může nekontrolované snění narušit každodenní fungování člověka.

Důsledky nadměrného fantazírování

Maladaptivní snílci se často potýkají s velkými problémy v osobním i profesním životě kvůli nadměrnému času strávenému ponořením do živých fantazií. Obsedantní fantazírování může mít škodlivé následky, jako jsou problémy na pracovišti nebo ve škole, zpřetrhané vazby s ostatními lidmi a neschopnost vyrovnat se se základními faktory, které jsou příčinou tohoto psychického onemocnění.

Dopad na osobní vztahy

Intenzivní emocionální zapojení, které maladaptivní snílci prožívají, může způsobit, že se odpojí od reálného světa a zanedbávají důležité aspekty každodenního života. Lidé s maladaptivním denním sněním mohou mít problémy s udržováním kontaktů s lidmi, které znají, což může způsobit, že se jejich okolí bude cítit přehlížené nebo opomíjené. Silné pouto vytvořené k postavám v rámci těchto propracovaných snů může navíc vytvářet nerealistická očekávání ohledně interakcí v reálném životě, což vede ke zklamání a frustraci, když realita nesplňuje tyto vysoké standardy. Výzkum ukázal, že jedinci, kteří se potýkají s maladaptivním denním sněním, mají tendenci vykazovat horší sociální fungování ve srovnání s těmi, kteří tento stav nemají.

Problémy v práci nebo ve škole

 • Špatná koncentrace: Maladaptivní snílci se mohou obtížně soustředit na úkoly, protože jsou neustále vtaženi do svého vnitřního světa. Tato nesoustředěnost může mít negativní dopad na pracovní výkon nebo studijní výsledky.
 • Neschopnost dokončit úkoly: Kvůli častému přerušování, které je způsobeno pohlcujícím sněním, může být pro lidi s MDD obtížné dokončit úkoly nebo projekty.
 • Nedostatek spánku: Nutkání fantazírovat může také ovlivnit kvalitu spánku, protože mnozí jedinci se těmto živým představám věnují v době spánku, místo aby si odpočinuli. Důsledky nedostatečného spánku mohou být dalekosáhlé, s příznaky, jako je vyčerpanost, rozmrzelost a zhoršené duševní fungování během dne.

Kromě těchto bezprostředních důsledků může nadměrné fantazírování také bránit osobnímu růstu a rozvoji tím, že brání jedinci plně se zapojit do skutečných životních zkušeností. Čas strávený ponořením se do fantazií by mohl být lépe využit k provozování koníčků, učení se novým dovednostem nebo k péči o vztahy s blízkými.

Aby se zabránilo škodlivým účinkům nepřizpůsobivého denního snění na každodenní život, je nezbytné, aby se postižení poradili s odborníkem a prozkoumali terapie, které by mohly léčit jakékoli základní problémy duševního zdraví způsobující tuto poruchu. Tímto způsobem se mohou snažit získat zpět svou autonomii a snížit vliv nekontrolovatelného fantazírování na své celkové duševní zdraví.

Přílišné fantazírování může mít nepříznivé účinky na fyzickou i psychickou pohodu, proto je nezbytné vyhledat pomoc. Možnosti léčby, jako je trénink všímavosti a soustředění se na vnější realitu, mohou poskytnout cestu k překonání maladaptivního snění.

Možnosti léčby pro překonání maladaptivního snění

Přestože se s maladaptivním sněním setkává přibližně 2,5 % dospělých, o možnostech léčby tohoto nenápadného, ale stále více uznávaného problému duševního zdraví se ví jen málo. Spolupráce s odborníkem na duševní zdraví při identifikaci a léčbě jakýchkoli základních onemocnění může mít zásadní význam pro zvládání příznaků.

Školení všímavosti

Trénink všímavosti pomáhá lidem rozpoznat jejich pocity, myšlenky a fyzické stavy bez kritiky nebo odmítání. Cvičením všímavosti se mohou nepřizpůsobiví snílci naučit přesměrovat svou pozornost od imaginativních představ k přítomnosti. Mezi oblíbené techniky všímavosti patří meditace, cvičení hlubokého dýchání a progresivní svalová relaxace.

 • Meditace: Meditace: Každodenní meditace vám pomůže naučit mysl soustředit se na přítomný okamžik, místo aby se utápěla ve složitých fantaziích.
 • Cvičení na hluboké dýchání: Pomalé, hluboké dýchání se zaměřením na každý nádech a výdech pomáhá zklidnit mysl a snížit úzkost, která může přispívat k nadměrnému snění.
 • Progresivní svalová relaxace: Napínání a uvolňování různých svalových skupin po celém těle vám umožní uvolnit napětí a zároveň přesměrovat pozornost od vtíravých myšlenek nebo představ.

Zaměření na vnější realitu

Aby přestali nadměrně snít, je pro nepřizpůsobivé snílky nezbytné, aby se aktivně zapojili do své vnější reality. Účastí na činnostech, které vyžadují plnou pozornost nebo jsou duševně stimulující, jako je sport, koníčky nebo společenské události, může být snazší odolat nutkání snít. Vytvoření strukturované denní rutiny a stanovení konkrétních cílů může navíc jedincům pomoci soustředit se na úkoly v reálném světě, místo aby se ztráceli ve svých představách.

Terapie a léky

Na maladaptivní snění sice neexistuje žádný specifický lék, ale léčba základních duševních poruch, jako je úzkost, deprese nebo obsedantně-kompulzivní porucha (OCD ), může příznaky zmírnit. Ukázalo se, že psychoterapie, zejména kognitivně-behaviorální terapie (KBT), je účinná při řešení problémů s regulací emocí, které maladaptivní snění často provázejí.

 • Kognitivně-behaviorální terapie: CBT se zaměřuje na identifikaci a změnu negativních myšlenkových vzorců a zároveň učí zdravým strategiím zvládání stresorů souvisejících s nadměrným fantazírováním.
 • Terapie zohledňující trauma: Pro osoby, které v minulosti prožily trauma v dětství nebo jiné nepříznivé zážitky, které přispěly k jejich maladaptivním návykům při snění, může terapie zaměřená na trauma poskytnout cennou podporu při zpracování těchto událostí a rozvoji zdravějších mechanismů zvládání.

Závěrem lze říci, že překonání maladaptivního snění vyžaduje trpělivost a vytrvalost jak ze strany jedince trpícího tímto stavem, tak ze strany jeho odborníka na duševní zdraví. Využíváním technik všímavosti, aktivnějším zapojením do vnější reality a případným vyhledáním vhodných terapeutických intervencí může člověk získat zpět kontrolu nad svým životem tím, že omezí nutkavé fantazírování. Je důležité si uvědomit, že maladaptivní snění může také ovlivnit kvalitu spánku a celkový každodenní život, takže vyhledání pomoci při této poruše duševního zdraví je pro celkovou pohodu zásadní.

Jedním ze způsobů, jak zvládnout příznaky MDD a zlepšit kvalitu života, jsou dostupné možnosti léčby. Dále se budeme zabývat úlohou online platforem a sociálních médií při řešení maladaptivního snění.

Úloha online platforem a sociálních médií

Vzhledem k tomu, že povědomí o maladaptivním snění roste prostřednictvím online platforem a sociálních médií, je třeba provádět další výzkum, aby se prozkoumaly účinné metody léčby pro ty, kteří zažívají jeho vysilující účinky. To jim pomůže získat zpět kontrolu nad svým životem tím, že omezí nutkavé sklony k fantazírování. Internet hraje významnou roli při propojování maladaptivních snílků, umožňuje jim sdílet zkušenosti, najít podporu a dozvědět se o možných strategiích zvládání.

Význam zvyšování povědomí veřejnosti

Zvyšování povědomí veřejnosti má zásadní význam pro řešení problémů, kterým čelí jedinci s maladaptivním denním sněním. Zvýšená informovanost může usnadnit lepší rozpoznání příznaků, včasnou léčbu a lepší přístup k vhodným zdrojům duševního zdraví. Online komunity, jako jsou fóra nebo subreddity věnované MDD, se staly bezpečným prostorem, kde mohou lidé otevřeně diskutovat o svých potížích bez obav z odsouzení nebo zesměšnění.

 • Vzdělávací obsah: Sdílení informativních článků na webových stránkách, jako je Psychology Today, pomáhá vzdělávat osoby trpící i netrpící tímto často nepochopeným stavem.
 • Kampaně v sociálních médiích: Vytvoření hashtagů jako #MaladaptiveDaydreamAwareness na Twitteru nebo Instagramu může zvýšit viditelnost a zároveň podpořit konverzaci na toto téma.
 • Podpora výzkumu: Povzbuzování výzkumných pracovníků, kteří se zabývají poruchami duševního zdraví, jako je OCD nebo ADHD, aby do svých výzkumů zahrnuli i maladaptivní snění, přispěje k získání cenných poznatků o možných příčinách a léčbě MDD.

Potenciální dopad na budoucí výzkum a léčbu

Očekává se, že s rostoucím povědomím o maladaptivním snění se bude zvyšovat i potřeba účinné léčby. Tento rostoucí zájem může vést k dalším možnostem financování pro výzkumné pracovníky, kteří se zabývají MDD nebo souvisejícími duševními poruchami, jako je obsedantně-kompulzivní porucha a porucha pozornosti s hyperaktivitou. V důsledku toho by se mohly objevit nové možnosti léčby, které by se zaměřily konkrétně na jedinečné problémy, s nimiž se potýkají lidé, kteří trpí maladaptivním sněním.

Kromě klasických léčebných plánů, jako je CBT nebo techniky všímavosti, by při léčbě MDD mohla pomoci i léčba založená na technologiích. Například:

 • Virtuální realita (VR): Terapie založené na virtuální realitě se ukázaly jako slibné při léčbě různých duševních poruch; potenciálně by mohly být přizpůsobeny tak, aby pomohly osobám s MDD naučit se lépe regulovat své emoce a soustředit se na vnější realitu.
 • Aplikace pro duševní zdraví: Aplikace pro chytré telefony určené k regulaci emocí nebo snižování stresu by mohly poskytnout užitečné nástroje pro zvládání nutkavých fantazijních tendencí spojených s maladaptivním sněním.
 • Služby telementálního zdraví: Online poradenské platformy mohou spojit osoby s MDD s kvalifikovanými terapeuty specializujícími se na tento stav a nabídnout jim dostupnou podporu bez ohledu na zeměpisnou polohu.

Pokračující růst online komunit zaměřených na pochopení a podporu osob postižených maladaptivním denním sněním má zásadní význam nejen pro zvýšení informovanosti veřejnosti, ale také pro podporu budoucího výzkumného úsilí zaměřeného na vývoj cílených intervencí, které zlepší celkovou kvalitu života.

Je maladaptivní snění skutečnou poruchou?

Ano, maladaptivní snění je skutečný, ale ne oficiálně uznaný stav duševního zdraví. Jedná se o nadměrné a živé snění, které narušuje každodenní život a fungování. Přestože zatím není zařazeno do Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch (DSM), výzkum tohoto jevu se stále rozšiřuje.

Jaká duševní choroba je maladaptivní snění?

Maladaptivní snění není klasifikováno jako specifické duševní onemocnění; spíše je považováno za behaviorální symptom nebo mechanismus zvládání, který je často spojen s jinými stavy, jako je úzkost, deprese, obsedantně-kompulzivní porucha (OCD), porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) nebo poruchy související s traumatem.

Co vyvolává maladaptivní snění?

Přesné spouštěče maladaptivního snění se mohou u jednotlivých osob lišit. Mezi běžné faktory patří stres, nuda, osamělost, emocionální stres nebo nevyřešené problémy z minulosti. Kromě toho může u některých jedinců vyvolat pohlcující a rozsáhlé fantazie také vystavení určitým podnětům, jako je hudba nebo filmy.

Závěr

Maladaptivní snění může mít hluboký vliv na běžný život a výkonnost člověka. Přestože příčiny této poruchy nejsou zcela objasněny, běžné duševní poruchy, jako je úzkost a deprese, jsou s maladaptivním sněním spojeny. Je důležité spolupracovat s odborníky na duševní zdraví a prozkoumat možné terapeutické intervence a techniky zvládání, včetně praktik všímavosti a udržování soustředění na vnější realitu.

Pokud se vy nebo někdo z vašich známých potýká s nepřizpůsobivým sněním, je nezbytné vyhledat pomoc kvalifikovaného zdravotníka. Ve společnosti Cibdol chápeme důležitost duševního zdraví a wellness. Navštivte naše webové stránky a získejte více informací o tom, jak můžeme podpořit vaši cestu k optimální pohodě.

Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?