Mluvení ve spánku : příčiny, důsledky a řešení

Published:

Porozumění mluvení ve spánku

Mluvení ve spánku neboli somniloquie je běžná parasomnie, která postihuje osoby všech věkových kategorií a pohlaví. Jedná se o nevědomé slyšitelné projevy během spánku, aniž by si to člověk uvědomoval. Tento konfliktem řízený dialog se může pohybovat od jednoduchých zvuků až po dlouhé proslovy a může souviset s genetikou, psychickými problémy, některými léky nebo špatnou spánkovou hygienou.

Definice a výskyt mluvení ve spánku

Mluvení ve spánku je definováno jako mluvení nebo vydávání hlasových zvuků ve spánku. Epizody mluvení ve spánku se obvykle projevují během přechodu mezi fázemi NREM a REM (Sleep Foundation). Přibližně polovina dětí se setkává se somniloquy, ačkoli většina z nich z tohoto zvyku do dospělosti vyroste; malé procento dospělých však pokračuje v mluvení ze spaní i v pozdějším věku. Přibližně 5 % dospělých však pokračuje v mluvení ve spánku po celý život(PubMed Central).

Spektrum komplexnosti řeči v somnilovce

Složitost a obsah řeči během somniokvia se může u jednotlivých osob značně lišit. Někteří lidé mohou produkovat pouze nesrozumitelné mumlání nebo jednoduché fráze, zatímco jiní vedou propracovanější konverzaci doplněnou o emocionální projevy, jako je smích nebo pláč(Healthline). Liší se také délka trvání; některé případy trvají jen několik sekund, zatímco jiné se protáhnou na několik minut.

Žvatlání vs. souvislá řeč:

 • Žvanění: Může se stát, že osoby mluvící ve spánku vydávají nesmyslné zvuky nebo slova, kterým je obtížné porozumět. Tento typ řeči je často krátký a objevuje se v hlubších fázích spánku.
 • Souvislá řeč: V některých případech mohou jedinci ve spánku vést souvislejší konverzaci. K těmto epizodám obvykle dochází v lehčích fázích spánku a mohou zahrnovat celé věty nebo dokonce složité dialogy s ostatními lidmi v místnosti.

Ve většině případů je mluvení ve spánku neškodné a neznamená žádné závažné problémy. Je však nezbytné znát možné spouštěče a příčiny tohoto jevu, aby bylo možné v případě potřeby podniknout příslušné kroky.

mluvení ve spánku

Příčiny a spouštěče mluvení ve spánku

Přestože přesná příčina zůstává neznámá, vědci se domnívají, že mluvení ve spánku může souviset s faktory, jako je genetika, psychické problémy, jako je stres nebo úzkostné poruchy, vysoká horečka u dětí v době nemoci, některé léky, špatné spánkové návyky, souběh s jinými parasomniemi, jako je skřípání zuby (bruxismus), noční můry nebo prudké pohyby během snění (Mayo Clinic). Abychom lépe porozuměli těmto přispívajícím faktorům, prozkoumejme každý z nich podrobněji.

Genetická predispozice pro somniloquii

Rodinná anamnéza somniloquie naznačuje možnou genetickou souvislost s tímto onemocněním(PubMed Central). Pokud se u vašich rodičů nebo sourozenců již dříve vyskytly epizody mluvení ve spánku, je možné, že se u vás toto chování také zvýší.

Faktory duševního zdraví přispívající k mluvení ve spánku

Stres, úzkost a další duševní poruchy mohou přispívat k epizodám mluvení ve spánku. Tyto emoční stavy mohou způsobit, že mozek zůstává během spánku aktivnější, což vede ke zvýšené pravděpodobnosti hlasových projevů během spánku (Sleep Foundation). Řešení těchto základních problémů prostřednictvím terapie nebo poradenství může pomoci snížit četnost somnilektivity.

Léky spojené se zvýšeným rizikem tohoto jevu

Některé léky, jako jsou antidepresiva nebo léky na spaní, jsou spojovány se zvýšeným rizikem mluvení ve spánku. Pokud máte podezření, že vaše léky způsobují toto chování, poraďte se se svým lékařem o možných alternativách nebo úpravě dávkování(Healthline).

Příčiny a spouštěče mluvení ve spánku

Mluvení ve spánku, známé také jako somniloquy, je jev, který někdy v životě zažije mnoho lidí. Přestože přesná příčina zůstává neznámá, vědci se domnívají, že mluvení ze spaní může souviset s různými faktory, jako je genetika, psychické problémy, jako je stres nebo úzkostné poruchy, vysoká horečka u dětí v době nemoci, některé léky, špatné spánkové návyky a souběh s jinými parasomniemi, jako je skřípání zuby (bruxismus), noční můry nebo prudké pohyby během snění. V této části se budeme těmto možným příčinám a spouštěčům věnovat hlouběji.

Genetická predispozice pro somniloquii

Výzkum naznačuje, že na mluvení ve spánku se může podílet genetická složka. Studie publikovaná v časopise American Journal of Medical Genetics zjistila, že u osob, které mají příbuzné prvního stupně s mluvením ve spánku, je vyšší pravděpodobnost, že se s ním setkají samy. To znamená, že pokud vaši rodiče nebo sourozenci mluví ze spaní, můžete mít zvýšené riziko, že budete mluvit i vy.

Faktory duševního zdraví přispívající k mluvení ve spánku

Národní nadace pro spánek uvádí, že emoční stres a úzkost mohou přispívat k epizodám mluvení ve spánku. Když je naše mysl zaměstnána stresem a životními problémy, mohou se tyto problémy neúmyslně projevit během spánku, aniž bychom o tom věděli.

 • Úzkost: Lidé trpící generalizovanou úzkostnou poruchou (GAD) se často nadměrně obávají každodenních situací, což může vyvolat epizody somniokvia.
 • Deprese: Poruchy spánku jsou u osob s depresí časté, což může vést ke zvýšené pravděpodobnosti mluvení ve spánku.
 • Posttraumatická stresová porucha (PTSD): Noční můry a flashbacky spojené s posttraumatickou stresovou poruchou mohou vést k vokalizaci během spánku, protože člověk podvědomě prožívá traumatické zážitky.

Léky spojené se zvýšeným rizikem mluvení ve spánku

Je známo, že některé léky způsobují nebo zhoršují mluvení ve spánku. Sedativa a hypnotika (např. Valium, Xanax), SSRI (Prozac nebo Zoloft) a stimulancia používaná k léčbě ADHD jsou spojována se zvýšeným rizikem mluvení ve spánku. Pokud máte podezření, že by vaše léky mohly přispívat k epizodám somniloquie, je nutné se před jakoukoli změnou předepsaného režimu poradit s lékařem.

Špatné spánkové návyky a koexistence s jinými parazomniemi

K výskytu mluvení ve spánku může přispívat i nedostatečná spánková hygiena. Tyto příhody mohou vyvolat faktory, jako je nepravidelný časový rozvrh spánku, nadměrný příjem kofeinu před spaním, vystavení obrazovkám před spaním nebo spaní v hlučném prostředí. Navíc lidé, kteří trpí jinými parazomniemi, jako je skřípání zuby(bruxismus) nebo syndrom neklidných nohou, mohou být kvůli narušenému režimu odpočinku náchylnější k mluvení ze spaní.

Identifikace závažných základních stavů souvisejících s mluvením ve spánku

Mluvení ve spánku je sice často neškodné, ale v některých případech může naznačovat závažnější poruchy spánku. Obstrukční spánková apnoe je jedním z takových závažných onemocnění, které by mohlo být příčinou vašeho mluvení ve spánku, a mělo by být vyšetřeno lékařem. Pokud máte podezření, že vaše epizody mluvení ze spaní souvisejí s vážnějším problémem, je nezbytné vyhledat odbornou pomoc pro správnou diagnózu a léčbu.

Obstrukční spánková apnoe jako možná příčina

Obstrukční spánková apnoe (OSA ) je běžná, ale potenciálně nebezpečná porucha spánku, která se vyznačuje opakovanými přerušeními dýchání během spánku v důsledku uvolnění svalů hrdla. Tyto přestávky mohou trvat několik sekund až minut a mohou se vyskytnout i stokrát za noc, což vede k roztříštěnému a nekvalitnímu spánku.

Kromě hlasitého chrápání a denní únavy se u osob trpících OSA mohou během spánku vyskytnout také epizody lapání po dechu nebo dušení. V některých případech mohou být tyto příznaky mylně považovány za prosté somničky nebo jiné parasomnie, zatímco by mohly svědčit o základním zdravotním problému, který vyžaduje okamžitý zásah.

Důležitost vyhledání odborné pomoci pro správnou diagnózu

Pokud se obáváte, že vaše noční vokalizace souvisí s jiným souběžným onemocněním, jako je OSA nebo jiná parasomnie, je nezbytné nejen provést vlastní diagnostiku, ale poradit se s certifikovanými odborníky, kteří mají zkušenosti s různými typy poruch spánku. Důkladné vyšetření, včetně podrobného odběru anamnézy a případných testů, pokud je to považováno za nezbytné, může pomoci určit hlavní příčinu vašich epizod mluvení ve spánku.

Některé kroky, které mohou zdravotníci provést k posouzení vašeho stavu, zahrnují:

 • Spánkový deník: Deník spánku: Můžete být požádáni, abyste si po několik týdnů vedli záznamy o svém spánkovém režimu a zaznamenávali si faktory, jako je režim před spaním, délka a kvalita spánku, případy nočního buzení nebo hlasových projevů atd.
 • Fyzikální vyšetření: Váš lékař pravděpodobně provede komplexní fyzikální vyšetření, aby vyloučil jakékoli základní zdravotní problémy, které přispívají k poruchám spánku.
 • Polysomnografie v laboratoři (PSG): V některých případech, kdy se jiné diagnostické metody ukáží jako neprůkazné nebo nedostatečné pro určení přesné povahy problému s parasomnií, mohou odborníci doporučit noční PSG test. Ten zahrnuje sledování různých fyziologických parametrů, jako je mozková aktivita srdeční frekvence vzorce dýchání pohyby očí svalová aktivita během různých fází spánku ve specializovaném zařízení vybaveném nejmodernějším technologickým vybavením s personálem vyškolených techniků, kteří analyzují shromážděná data a poskytují náhled na možné příčiny léčby dostupné na základě zjištění získaných tímto postupem.

Léčba všech zjištěných základních onemocnění má zásadní význam nejen pro snížení počtu somnického syndromu, ale také pro zlepšení celkové kvality spánku a celkové pohody. Nezapomeňte, že včasný zásah může mít zásadní vliv na účinné zvládání komplexních poruch spánku a na prevenci dlouhodobých komplikací s nimi spojených.

Strategie pro snížení spánku mluvení epizody přirozeně

Mluvení ve spánku může být rušivým a někdy i trapným jevem, ale existuje několik přirozených metod, které pomáhají snížit četnost těchto epizod. Zaměříte-li se na udržování zdravých spánkových návyků a provádění relaxačních technik, můžete výskyt mluvení ve spánku výrazně snížit.

Zavedení konzistentního spánkového režimu

Pravidelný spánkový režim je pro klidný spánek zásadní. Uléhání do postele a vstávání ve stejnou dobu každý den pomáhá regulovat vnitřní hodiny vašeho těla, což usnadňuje usínání v noci a ranní probuzení s pocitem svěžesti. Zavedení konzistentního spánkového režimu:

 • Vytvořte si režim před spaním, který vašemu mozku signalizuje, že je čas jít spát (např. čtení nebo teplá koupel).
 • Před spaním se vyhněte stimulujícím činnostem, jako je sledování televize nebo používání elektronických zařízení.
 • Zajistěte si každý večer dostatečný spánek a dbejte rad organizací, jako je National Sleep Foundation.

Zavádění relaxačních technik a zvládání stresu

Stres je často spojen se zvýšeným výskytem somnického syndromu, proto zvládnutí úrovně stresu během dne může vést ke klidnějším nocím. Zvažte zařazení některé z těchto relaxačních technik do svého denního režimu:

 • Meditace: Bylo prokázáno, že praktikování meditace všímavosti zlepšuje celkovou duševní pohodu a zároveň snižuje úroveň úzkosti(zdroj). Vyhraďte si každý den čas na soustředěná dechová cvičení nebo řízené meditace.
 • Jóga: Zařazení jógy do každodenní rutiny může pomoci zmírnit stres a podpořit relaxaci. Hatha a restorativní jóga jsou užitečné postupy pro zklidnění mysli, které pomáhají snižovat stres.
 • Kognitivně-behaviorální terapie (KBT): CBT je přístup založený na důkazech, který pomáhá jednotlivcům identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce přispívající ke stresu(zdroj). Poraďte se s odborníkem na duševní zdraví, zda byste mohli techniky CBT zařadit do svého života.

Vytvoření ideálního prostředí v ložnici pro klidný spánek

Prostředí, ve kterém spíte, hraje významnou roli v kvalitě vašeho spánku. Chcete-li si vytvořit prostor vhodný pro klidný spánek, zvažte tyto tipy:

 • Udržujte v místnosti příjemnou teplotu, ideálně mezi 60-67 °F (zdroj).
 • V případě potřeby minimalizujte rušivý hluk pomocí přístrojů s bílým šumem nebo špuntů do uší.
 • Před spaním se vyhýbejte obrazovkám; modré světlo vyzařované elektronickými zařízeními může narušovat tvorbu melatoninu a narušovat spánkové cykly(zdroj).
 • Omezte konzumaci kofeinu, alkoholu a nikotinu ve večerních hodinách, protože mohou negativně ovlivnit kvalitu spánku.>. Zavedením těchto strategií pro přirozené snížení počtu epizod mluvení ve spánku možná zjistíte, že si užíváte klidnější noci bez rušivých rozhovorů narušujících váš spánek.

Mechanismy zvládání pro partnery mluvčích ve spánku

Mluvení ve spánku může narušit jak vlastní regenerační proces jedince, tak i ostatních, kteří spí poblíž, protože je hlasité, což může mít časem negativní dopad na celkový zdravotní stav. V případech, kdy jsou partneři v posteli rušeni hlukem vznikajícím při těchto událostech, lze za vhodné řešení pro minimalizaci rušení považovat nošení špuntů do uší nebo sluchátek s potlačením hluku a oddělené spaní.

Používání špuntů do uší nebo sluchátek s potlačením hluku

Jedním z účinných způsobů, jak se vypořádat s partnerovým mluvením ve spánku, je používat špunty do uší nebo sluchátka s potlačením hluku. Tato zařízení pomáhají blokovat nežádoucí zvuky a zároveň umožňují slyšet důležité zvuky, například budík. Při výběru špuntů do uší je důležité najít takové, které pohodlně sedí a poskytují dostatečné tlumení zvuku, aniž by způsobovaly nepohodlí. Sluchátka určená pro spánek by měla být lehká a pohodlná, s nastavitelnými náhlavními pásky, které zajistí, že zůstanou během noci na svém místě.

 • Tipy na špunty do uší: Hledejte opakovaně použitelné silikonové nebo pěnové špunty do uší s vysokým stupněm útlumu hluku (NRR) alespoň 30 decibelů.
 • Koncovky sluchátek s potlačením šumu: Vybírejte bezdrátové modely s pohodlným polstrováním kolem uší a nastavitelnými náhlavními pásky, které nesklouznou, když spíte.

Zvažování odděleného spaní

V některých případech může být nutné oddělené spaní, pokud partnerovo mluvení ve spánku stále ovlivňuje kvalitu vašeho odpočinku, přestože jste vyzkoušeli jiné mechanismy zvládání. To neznamená, že váš vztah je v nesnázích; znamená to pouze, že upřednostňujete zdraví spánku obou partnerů. Podle průzkumu nadace Sleep Foundation se přibližně 25 % amerických párů rozhodlo spát odděleně z různých důvodů, včetně chrápání a odlišného spánkového režimu.

Zde je několik tipů, jak přistupovat k oddělenému spaní:

 1. Otevřeně komunikujte: Proberte tento problém s partnerem a vyjádřete své obavy ohledně dopadu jeho mluvení ve spánku na váš odpočinek. Otevřeně a upřímně si s partnerem o této otázce promluvte a ujistěte se, že chápe, že toto rozhodnutí nemá znamenat citovou odtažitost, ale prostředek k podpoře lepšího zdraví obou.
 2. Vytvořte vyhrazené prostory: Pokud je to možné, vyčleňte v rámci jedné místnosti samostatné ložnice nebo spací prostory (např. pomocí přepážek), kde bude mít každá osoba svůj vlastní prostor přizpůsobený jejím specifickým potřebám a preferencím.
 3. Udržujte intimitu: Přestože máte oddělené spaní, ujistěte se, že spolu před spaním trávíte čas a věnujete se aktivitám, jako je mazlení nebo společné sledování televize.

Nalezení účinných mechanismů, jak se vyrovnat s partnerovým mluvením ve spánku, může být náročné, ale nezbytné pro zachování celkového zdraví a harmonie ve vztahu. Vyzkoušením špuntů do uší nebo sluchátek s potlačením hluku a zvážením možnosti odděleného spaní v případě potřeby mohou oba jedinci dosáhnout lepšího regeneračního odpočinku, aniž by to ohrozilo jejich pouto v páru.

Časté dotazy týkající se mluvení ve spánku

Co je hlavní příčinou mluvení ve spánku?

Neexistuje jediná hlavní příčina mluvení ve spánku, protože může být vyvoláno různými faktory, jako je stres, úzkost, léky a genetické predispozice. V některých případech mohou k somniloquii přispívat základní onemocnění, jako je obstrukční spánková apnoe nebo porucha chování ve spánku REM. Většina případů je však neškodná a nesvědčí o závažných zdravotních problémech.

Jak vážné je mluvení ve spánku?

Samotné mluvení ve spánku se obecně nepovažuje za závažný stav, ale spíše za běžnou parasomnii, která občas postihuje mnoho lidí. Obvykle je neškodné a nevyžaduje léčbu, pokud se nestane rušivým nebo neindikuje základní zdravotní problém, jako je obstrukční spánková apnoe nebo duševní poruchy vyžadující odborný zásah.

Jaké jsou zajímavé informace o mluvení ve spánku?

 • Mluvčí ve spánku mohou mluvit v celých větách nebo jen nesrozumitelně mumlat.
 • Obsah řeči během somniloquy často nemá žádnou souvislost s realitou.
 • Případy somniloquie trvají obvykle méně než 30 sekund, ale mohou se vyskytnout vícekrát za noc.
 • Častěji se vyskytuje u dětí a s věkem postupně klesá.

Jak normální je mluvení ve spánku?

Mluvení ve spánku je relativně normální jev; přibližně polovina dětí se s ním občas setkává, zatímco u pěti procent dospělých přetrvává po celý život. U většiny jedinců se během života vyskytne alespoň jeden případ somniloquie, aniž by to mělo významný dopad na celkovou pohodu nebo každodenní fungování. (zdroj)

Závěr

Mluvení ve spánku je celkově běžný jev, který postihuje mnoho lidí. Může se pohybovat od jednoduchých zvuků až po složité věty a může být způsobeno genetickou predispozicí, psychickými faktory nebo léky. V případě obav z příčiny mluvení ve spánku, jako je například obstrukční spánková apnoe, je vhodné poradit se s lékařem.

Chcete-li přirozeně snížit četnost epizod mluvení ve spánku, je užitečné zavést konzistentní spánkový režim a vytvořit v ložnici ideální prostředí pro klidný spánek. Pro partnery mluvících ve spánku může přinést úlevu používání špuntů do uší nebo zvážení odděleného spaní.Zaregistrujte do našeho zpravodaje a užijte 10% slevu na jednu vaši objednávku

Jaký produkt potřebuji?